Vetenskap & Praxis

Standardiserade metoder vid utredning av barn och unga inom socialtjänsten

De välgjorda forsknings­över­sikter som hittills har publicerats ger kunskap om fem standardiserade metoder för bedömning av barn och unga.

Som del av ett regeringsuppdrag har SBU granskat systematiska översikter om standardiserade metoder för att bedöma barns och ungas utveckling – metoder som kan användas när behovet av stöd och skydd utreds enligt Socialtjänstlagen. Projektet har utgått från en kartläggning publicerad av norska Folkehelseinstituttet 2020. Arbetet har inriktats på metoder som ingår i de identifierade översikterna och som bedöms ha relevans för svensk socialtjänst, totalt elva stycken.

SBU identifierade 31 relevanta systematiska översikter, varav sju befanns ha låg risk för snedvridning och fem måttlig risk. Översiktsförfattarna har granskat bedömningsmetodernas så kallade psykometriska egenskaper, det vill säga hur pass noggrant, korrekt och konsekvent som metoderna avspeglar just de fenomen som de avser att visa.

I de tolv översikter som är tillräckligt välgjorda kunde författarna bedöma de psykometriska egenskaperna hos fem standardiserade bedömningsmetoder.Det är CRAFFT (som används vid utredning av missbruk), SAVRY och YLS/CMI (vid utredning av våld och kriminalitet), SDQ (vid utredning av psykisk ohälsa) och ASQ:SE-2 (vid utredning av sociala färdigheter).

Eftersom nya primärstudier har tillkommit sedan de systematiska översikterna publicerades, kan dock resultaten behöva uppdateras, påpekar SBU.
De psykometriska egenskaperna hos sex andra metoder som är
relevanta i svensk forskning och praktik kan enligt SBU:s projektgrupp inte bedömas förrän nya välgjorda översikter och fler primärstudier har publicerats. (RL)

Om rapporten

SBU. Standardiserade bedömningsmetoder i utredningar av barn och unga inom socialtjänsten. SBU Bereder. Stockholm: SBU, 2022. SBU-rapport nr 344. Proj led SBU: Therese Åström, registrator@sbu.se. Fullständig rapport med sammanfattning på sbu.se/344