Detta pressmeddelande publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Läkemedel vid schizofreni räddar liv

Personer med schizofreni lever omkring 20 år kortare än andra. De vanligaste dödsorsakerna är självmord, hjärt-kärlsjukdom och missbruk. Läkemedel kan rädda liv, även om biverkningarna är många och ofta allvarliga.

Behandling med så kallade antipsykotiska läkemedel minskar dödligheten bland personer med schizofreni jämfört med ingen behandling alls. Läkemedlet klozapin minskar dödligheten, både till följd av självmord och andra dödsorsaker, jämfört med de flesta andra antipsykotiska preparat. Behandling med klozapin kan eventuellt också minska missbruk, som är relativt vanligt bland dessa patienter. Det skriver SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, efter att systematiskt och kritiskt ha granskat forskningen om läkemedelsbehandling vid schizofreni.

Nyttan som patienten får av läkemedlen överväger klart riskerna, men ibland kan biverkningar leda till problem. Antipsykotiska läkemedel, som används både för att behandla akut psykos och undvika återfall i psykos, är kraftfulla och kan till exempel ge diabetes (påverkan på hormonsystemet), ofrivilliga rörelser eller kramper (centrala nervsystemet) och förhöjda blodfetter (ämnesomsättningen). Många av medicinerna leder till viktökning och störst viktökning ger klozapin. Klozapin kan också hos omkring en av hundra behandlade ge ökad infektionskänslighet på grund av minskat antal vita blodkroppar, så kallad agranulocytos.

SBU framhåller också att det är viktigt att vården parallellt med att behandla grundsjukdomen ger patienterna stöd för att kunna sluta röka och förbättra sina kost- och motionsvanor. Patienterna behöver också följas upp mer än i dag, till exempel med regelbundet EKG (elektrokardiogram, ett mått på hjärtfunktion).

En utvärdering om patientens delaktighet som SBU också gjort visar att det behövs mer forskning om patientens roll som rådgivare, t ex hur nätverk och stödfunktioner runt patienten skulle kunna underlätta för större delaktighet.

Bakgrund

Schizofreni är en svår, oftast livslång sjukdom. Sjukdomen kan yttra sig i hallucinationer och vanföreställningar. Ungefär 15 personer av 100 000 insjuknar varje år.

”Om psykiatrisk diagnos och behandling” är en rapport från SBU till regeringen. SBU kommer också att ge ut kompletta rapporter för varje ämnesområde under 2012.

Den systematiska litteraturöversikten: Läkemedelsbehandling vid schizofreni 

Beställ SBU:s registerstudie om läkemedelsbehandling vid schizofreni av Mikael Nilsson, mikael.nilsson@sbu.se