Detta pressmeddelande publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

SBU:s remissvar angående ny myndighetsstruktur inom vård och omsorg

Vi har svarat på remissen angående förslagen till ny myndighetsstruktur inom vård- och omsorgssektorn (”Gör det enklare!”, SOU 2012:33).

SBU delar synen om behovet av en ökad renodling av myndigheternas roller. Däremot är vi tveksamma till en mycket stor kunskapsmyndighet med många olika uppdrag utan förordar en mer fokuserad sammanslagning av myndigheter.

SBU påpekar också vikten av att skilja mellan kunskapsunderlag å ena sidan och prioriteringar, riktlinjer och beslut å den andra.

Kunskapsunderlaget är en gemensam bas som är avgörande för att beslut om vården ska bli mer demokratiska. Alla invånare, inte bara experter utan även allmänhet och patienter, bör få veta vad som är vetenskapligt belagt och inte. Patientnyttan ska stå i fokus. Prioriteringar och beslut om vilken vård som ska erbjudas beror på rådande ekonomiskt läge och där kan det finnas olika uppfattningar bland allmänhet, patienter och beslutsfattare.

Läs hela remissvaret här