Detta pressmeddelande publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Höga krav i arbetet ökar risken för nackbesvär

Det finns vetenskapliga belägg för att arbete som innebär vissa kraftkrävande rörelser – t ex att lyfta, bära, skjuta och dra – ökar risken för besvär i nacke, axlar, armbågar och underarmar. Även höga krav och låg kontroll i arbetet ökar risken för nackbesvär.

Det visar en utvärdering från SBU – Statens beredning för medicinsk utvärdering. SBU har granskat den forskning som finns om sambanden mellan arbete och risken för att få besvär och sjukdomar i nacken, axlarna, underarmarna, armbågarna, handlederna och händerna.

Tillförlitliga studier visar att risken för besvär och sjukdomar i nacken och/eller axlarna ökar vid: arbete med böjd/vriden bål, kraftkrävande arbete (lyfta, bära, skjuta, dra), kombinationen av höga krav och låg kontroll eller enbart höga krav i arbetet samt enbart låg kontroll eller lågt beslutsutrymme.

Risken för besvär i armbågarna och underarmarna ökar vid kraftkrävande arbete (lyfta, bära, skjuta, dra) och repetitivt arbete. För besvär i handlederna och händerna finns risker för dem som arbetar med kombinationen av repetitiva handrörelser och kraft.

Långvarigt arbete med datormus ökar risken för besvär och sjukdomar i axlarna, armbågarna och underarmarna.

Det finns generellt mycket forskning om arbete och besvär från muskler och leder. Men beroende på studiernas utformning går det inte alltid att säga säkert om de studerade personernas besvär orsakats av just arbetet eller av andra faktorer. Därför behövs forskning där man tidigt fångar upp personer med tydligt definierade problem och följer dem över längre tid.

Ett område där det saknas vetenskapliga studier av tillräckligt kvalitet för att dra slutsatser är sambanden mellan arbete och risken för att drabbas av mer utbredd (generell) smärta som t ex smärta som finns samtidigt i nacken, nedre ryggen och höfter.

Bakgrund

SBU:s uppdrag har varit att ta fram ett opartiskt vetenskapligt kunskapsunderlag för att belysa vilken betydelse arbetet har för uppkomst av besvär i nacken och övre rörelseapparaten.

Projektet är avgränsat till risk som följd av att man exponeras för olika faktorer i arbetsmiljön.

Prognosen för olika besvär ingår inte.

Utvärderingen syftar inte till att avgöra enskilda fall eller utredningar om arbetsskador.

Den systematiska litteraturöversikten ”Arbetets betydelse för uppkomst av besvär och sjukdomar. Nacken och övre rörelseapparaten” finns med sammanfattning och slutsatser här