Detta pressmeddelande publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Nya läkemedel och mer inflytande i vården

Nyare läkemedel mot schizofreni har ofta bättre effekt än äldre preparat. Dagens rekommendationer bör därför ses över. Det fastslår SBU i en ny rapport som även lyfter fram att patientens och anhörigas inflytande i vården är mycket viktigt för återhämtning.

Den nya SBU-rapporten riktar in sig både på läkemedelsbehandling och på patientens deltagande vid schizofreni.

SBU visar att fyra av de nya antipsykotiska läkemedlen, klozapin, olanzapin, risperidon och amisulprid har bättre effekt än tidigare använda läkemedel. Läkemedlet klozapin minskar risken för självmord och möjligen också för missbruk av alkohol jämfört med de flesta andra preparat. Missbruk av olika slag är vanligt hos personer med schizofreni. Resultaten innebär att rekommendationerna om läkemedelsbehandling vid schizofreni bör ses över.

Nyttan av läkemedlen är större än riskerna, men biverkningarna är ofta svåra. Exempel på biverkningar är diabetes, stelhet, ofrivilliga rörelser och förhöjda blodfetter. Många av medicinerna leder till viktökning.

Sjukdomen påverkar både den drabbade och anhöriga. Rapporten visar att kommunikation och kontakt mellan personal, anhöriga och patient bör stärkas. Kontinuitet, respekt och medinflytande i vården är viktigt och hjälper till i återhämtningen. Det är också viktigt att ge socialt stöd eftersom sjukdomen ofta är förenad med diskriminering och utanförskap. I arbetet med rapporten har SBU samarbetat med olika brukarorganisationer.

Bakgrund

Schizofreni är en allvarlig, oftast livslång sjukdom. Sjukdomen kan yttra sig i hallucinationer och störningar i verklighetsuppfattningen. Ungefär 15 personer av 100 000 insjuknar varje år. Personer med schizofreni lever omkring 20 år kortare än andra. Vanliga dödsorsaker är självmord, hjärt-kärlsjukdom och cancer på grund av rökning.