Detta pressmeddelande publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Särskilda vårdteam på sjukhus är bra för äldre med akuta problem

Äldre personer som kommer till sjukhus med akuta problem tas bäst om hand med en strukturerad metod där vården ges av ett team bestående av flera olika yrkesgrupper. Teamet ska inte bara vara rådgivande utan ha ett direkt patientansvar. Äldre patienter får då bättre funktionsförmåga och kan oftare bo kvar hemma efter vistelsen på sjukhus.

SBU har granskat den samlade forskningen om olika arbetssätt som kan förbättra omhändertagandet av äldre personer, särskilt sköra äldre, som kommer akut till sjukhus.

Bäst är ett strukturerat omhändertagande där ett särskilt team både bedömer patienten och utför vården. I teamet ingår minst tre yrkeskategorier: läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast. Teamet gör först en bedömning av patientens hela livssituation, inte enbart den medicinska delen utan även de psykiska och sociala delarna. Bedömningen ligger sedan till grund för fortsatt planering, behandling och uppföljning. Med ett sådant strukturerat arbetssätt får den äldre bättre personlig funktionsförmåga än med vanlig vård samtidigt som en större andel kan bo kvar i eget hem.

SBU betonar skillnaden mellan integrerade och rådgivande team. Ett rådgivande team fungerar som konsulter medan ett integrerat team genomför hela processen själva – från bedömning till planering, vård och uppföljning. Att samma personal sköter allt kan förklara varför integrerade team ger bättre resultat. Rådgivande team är inte bättre än vanlig vård.

Det finns flera luckor i forskningen visar SBU. Till exempel saknas det tillförlitlig kunskap om hur kognitiv funktion, depression, livskvalitet och de närstående påverkas.

Bakgrund

Dagens akutsjukvård är ofta inte anpassad för att möta äldre och sköra äldre personer. Det akuta tillståndet kan kompliceras av att personen har flera samtidiga sjukdomar eller funktionsnedsättningar samt använder flera olika läkemedel. Äldre personer kan också ha minnesstörningar och psykosociala problem som ängslan, oro och ensamhet.

Till rapporten ”Omhändertagande av äldre som kommer akut till sjukhus – med fokus på sköra äldre”