Detta pressmeddelande publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Fotografi till hudläkare ger snabbare vård vid hudcancer

Personer med misstänkta hudförändringar kan få snabbare diagnos om allmänläkaren fotograferar hudförändringen och bifogar bilden med remissen till specialistmottagning. Det är en av slutsatserna i SBU:s senaste rapport som granskar forskningen om hur cancer kan upptäckas tidigt.

SBU:s rapport ”Tidig upptäckt av symtomgivande cancer” går igenom vilka metoder som kan påskynda utredningen av personer med symtom som kan tyda på cancer. En av slutsatserna gäller hudtumörer som upptäcks hos nästan 50 000 personer per år. SBU konstaterar att remiss kombinerat med ett fotografi av den misstänkta hudförändringen leder till snabbare omhändertagande. Specialistvården kan också planera insatserna bättre och därmed spara resurser.

Översikten visar också att information och kampanjer till befolkningen ökar medvetenheten om tidiga symtom på cancer, i synnerhet om informationen är anpassad för den enskilda personen. Detta gäller upp till två år.

En annan slutsats gäller specialmottagningar för vissa typer av symtom, så kallade snabbspår. Forskningen visar att personer som utreds via snabbspår kan få besked om diagnos några veckor tidigare än de som utreds inom den ordinarie vården. Men snabbspår kan innebära en risk för att utredningstiden blir längre för personer som hamnar utanför snabbspåret.

Det finns kunskapsluckor inom området, till exempel hur stor del av befolkningen som har tidiga symtom som kan tyda på cancer och i vilken omfattning det finns fördröjningar i vården.

Bakgrund

I Sverige beror ungefär en fjärdedel av alla dödsfall på cancer. Förutsättningarna för bot, förbättrad livskvalitet och överlevnad är bättre om sjukdomen upptäcks och behandlas tidigt. Tiden från första symtom till diagnos varierar för enskilda personer och kan troligen förkortas i många fall. Regeringen gav SBU uppdraget att undersöka vilka metoder som kan påskynda utredningstiden hos personer med symtom som kan tyda på cancer och om det finns sådana metoder som är kostnadseffektiva. SBU:s projektgrupp har gått igenom nästan 17 000 sammanfattningar av forskningsartiklar.

Rapporten ”Tidig upptäckt av symtomgivande cancer – en systematisk litteraturöversikt” är en rapport från SBU till regeringen. SBU kommer att ge ut rapporten i sin helhet våren 2014