Detta pressmeddelande publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Strukturerad träning gynnar barn med dyslexi

Om barn med dyslexi övar kopplingen mellan språkljud och bokstäver på ett strukturerat sätt kan de förbättra flera förmågor som att läsa, stava och förstå innehållet i en text. Vi känner ännu inte till nyttan av andra former av läs- och skrivträning eller av nyare hjälpmedel som till exempel läspenna eller appar i mobiltelefoner eftersom det inte finns tillräckligt med forskning om detta.

SBU har granskat det vetenskapliga underlaget för tester och insatser som används för barn och ungdomar med dyslexi. Rapporten om dyslexi är den första någonsin inom området. SBU visar att det går att testa förmågor som kan förutsäga dyslexi redan innan barnet börjat skolan. Nyttan och eventuella risker med tidiga tester har inte utvärderats i sammanställningen. Insatser som riktas mot barn innan de får lästräning i skolan har heller inte utvärderats i rapporten.

I Sverige finns mer än 50 olika tester för att upptäcka och utreda barn med dyslexi. SBU har inventerat och utvärderat testerna för barn och ungdomar mellan 6 och 20 år och funnit att inget av dem är vetenskapligt utvärderat. Det innebär att vi inte kan säga om testerna är tillförlitliga eller mäter det som avses – men det behöver inte betyda att testerna är dåliga. För att ta reda på det behövs mer forskning.

Bakgrund

Mellan 5 och 8 procent av befolkningen har dyslexi. Dyslexi är i regel en ärftlig funktionsnedsättning som till exempel yttrar sig i svårigheter med att koda av ord, stava eller läsa. Idag används flera olika testmetoder och insatser för att identifiera och stödja barn med dyslexi.

Till rapporten ”Dyslexi hos barn och ungdomar – tester och insatser” (2014)