Detta pressmeddelande publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Ny bildteknik kan ännu inte ersätta vävnadsprov vid misstänkt prostatacancer

Idag utreds misstankar om prostatacancer med hjälp av ultraljud i kombination med vävnadsprov. Nya metoder för att avbilda prostata är kostsamma och än så länge är det oklart om de ökar träffsäkerheten i diagnostiken. Det visar en granskning som SBU har gjort av den samlade forskningen.

SBU har granskat tillförlitligheten hos avancerade bildundersökningar vid misstänkt prostatacancer. Några av metoderna som SBU granskat är undersökning med magnetkamera och olika tillämpningar av ultraljud. En förhoppning med ny bildteknik är att personer ska slippa det psykiska och fysiska obehag och de risker som provtagning kan innebära.

Slutsatsen är att det fortfarande är oklart hur träffsäkra de bilddiagnostiska metoderna är vid misstänkt prostatacancer. Vården kan därför inte byta ut ultraljudsledda vävnadsprov mot enbart bilddiagnostik. Det behövs välgjorda studier som undersöker hur tillförlitliga de olika bildteknikerna är, så att man i senare forskning ska kunna undersöka nyttan för patienterna.

SBU:s rapport diskuterar också kostnader. Om den nya tekniken används på en så stor grupp som personer med misstänkt prostatacancer finns risk för att man inte har råd med andra åtgärder eftersom metoderna är relativt kostsamma och tillgången till utrustning och kompetens är begränsad.

Hösten 2014 publicerar SBU ytterligare en översikt inom området. Den rapporten utvärderar om bilddiagnostiska metoder kan underlätta för att fastställa olika stadier av prostatacancer vilket är avgörande för val av behandling.

Bakgrund

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män. År 2012 rapporterades 9 000 nya fall. Misstänkt prostatacancer utreds bland annat med vävnadsprover, biopsier, som tas med vägledning av ultraljud. Metoden kan ge viktig information men har nackdelar eftersom man inte säkert vet om prover har tagits i just det område där en eventuell tumör finns. Det kan därför krävas flera provtagningar. Patienterna kan uppleva provtagningen som obehaglig och ibland smärtsam. Några procent får en allvarlig infektion efteråt.

Till rapporten ”Bilddiagnostik vid misstänkt prostatacancer” (2014) med slutsatser och sammanfattning