Detta pressmeddelande publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Oklart om bildteknik ger bra underlag inför behandling av prostatacancer

Många landsting använder avancerad bildteknik vid prostatacancer för att ta reda på hur spridd cancern är. Men det är oklart om vården kan lita på bilderna som grund för beslut om behandling. Det visar den senaste rapporten från SBU.

Det är idag svårt att fastställa utbredning av prostatacancer. Därför finns det förhoppningar inom vården om att modern teknik kan ge en tydligare bild av spridningen. SBU:s rapport visar att det fortfarande är oklart om bilddiagnostisk teknik kan bidra till detta.

För att ta reda på det behövs mer forskning. Granskningen pekar även på att det ännu inte går att bedöma om denna typ av undersökning är kostnadseffektiv.

Prostatacancer är en vanlig sjukdom. SBU konstaterar att bildteknik för utredning vid prostatacancer kräver resurser som kan tränga undan andra grupper av patienter. Det är också viktigt att både läkare och patient känner till att nyttan med diagnosmetoderna ännu inte är fastställd.

Bakgrund

Varje år upptäcks cirka 9 000 nya fall av prostatacancer i Sverige. Prostatacancer är den vanligaste cancerrelaterade dödsorsaken med cirka 2 400 avlidna år 2012. Rapporten granskar forskningen om bilddiagnostiska metoder som används idag. Bilderna används för att avgöra i vilket stadium cancern är. Stadieindelningen ligger till grund för vilken typ av behandling vården väljer. I rapporten utvärderas de bilddiagnostiska metoderna magnetkamera (MRT), positronkamera (PET) och positronkamera med datortomografi (PET/DT). Rapporten publiceras som del 2 i SBU:s granskning av bilddiagnostisk teknik vid prostatacancer. Del 1 gäller bildteknik vid misstänkt cancerdiagnos.

Till rapporten ”Bilddiagnostik vid stadieindelning av prostatacancer” (2014)