Detta pressmeddelande publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Klart samband mellan dålig arbetssituation och symtom på depression och utmattningssyndrom

Arbetsmiljön har betydelse för depressionssymtom och symtom på utmattningssyndrom. Det visar en rapport från SBU som granskar de senaste 20 årens internationella forskning på området.

Personer som upplever en arbetssituation med små möjligheter att påverka, i kombination med alltför höga krav, utvecklar mer depressionssymtom över tid. Detsamma gäller för de som upplever mobbning eller konflikter i sitt arbete.

De som upplever brist på stöd från chefer och kollegor på jobbet utvecklar också mer symtom på depression och utmattningssyndrom. Symtomen utvecklas även i högre grad hos personer som upplever att belöningen är liten i förhållande till arbetsinsatsen och hos dem som känner osäkerhet i anställningen, till exempel oro för att arbetsplatsen ska läggas ner.

Omvänt gäller att personer som upplever goda möjligheter till kontroll i sitt arbete och som behandlas rättvist utvecklar mindre symtom på såväl depression som utmattningssyndrom.

Kvinnor och män som har likartade villkor på jobbet utvecklar symtom på depression eller utmattningssyndrom i lika hög grad.

Bakgrund

Depressionssymtom och symtom på utmattningssyndrom är vanligt och drabbar fler kvinnor än män. Tillstånden går delvis in i varandra och kan förekomma samtidigt hos en person. Depressionssymtom kan bland annat yttra sig som nedstämdhet, ångest eller självmordstankar. Begreppet utmattningssyndrom innebär inte allmän trötthet; vanliga symtom är till exempel påtaglig brist på energi, minskad företagsamhet samt koncentrations- och minnessvårigheter. Rapporten fokuserar på symtom hos personer i arbete och tar inte upp diagnostik eller behandling inom hälso- och sjukvården.

Till rapporten ”Arbetets betydelse för symtom på depression och utmattningssyndrom” (2014)