Detta pressmeddelande publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Ovisst om cementfyllning är bättre än standardbehandling för bensköra kotor

Det går inte att säga om behandling med cementinjektion är bättre än placebo eller sedvanlig behandling för patienter med en ryggkota som brutits till följd av benskörhet. Cement läcker ofta under behandlingen, men det är oklart hur det påverkar hälsan.

SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, har gjort en ny granskning av behandling där brustna (frakturerade) och hoptryckta ryggkotor fylls med bencement för att bli mer stabila och göra mindre ont. Metoden kallas perkutan vertebroplastik. Granskningen omfattar även en variant på metoden, ballongkyfoplastik, där kotans höjd återställs med hjälp av en liten ballong innan cement sprutas in.

Sammantaget räcker inte det vetenskapliga underlaget för att avgöra om vertebro- och ballongkyfoplastik ger mindre smärta, bättre funktion och högre livskvalitet än placebo (simulerad operation) eller sedvanlig behandling (smärtlindring, omvårdnad och gradvis rörelseträning, ofta med hjälp av en sjukgymnast). Eftersom det saknas kunskap om hälsoeffekterna, går det inte heller att avgöra om metoderna är kostnadseffektiva. För att kunna bedöma nytta och risker med metoderna behövs systematisk uppföljning, till exempel i ett nationellt kvalitetsregister.

Flera studier visar att det är vanligt att cement läcker under både vertebroplastik och ballongkyfoplastik. Patienten känner sällan av det, och det är oklart vilken betydelse läckaget har för hälsan. Om ett cementfragment kommer in i blodet och ger en propp i lungan (lungemboli) kan det vara farligt.

Bakgrund

Kotkompression drabbar omkring 15 000 personer varje år och beror ofta på benskörhet. Kotkompression innebär att ryggkotan trycks ihop, frakturerar, och minskar i höjd.

Patienten kan få så ont att hon eller han blir sängbunden under en längre tid. Det ger i sin tur stor risk för fler benskörhetsfrakturer och även andra komplikationer som till exempel lunginflammation och blodproppar.

Vid en placebobehandling, det vill säga simulerad operation, får patienten lokalbedövning mot den frakturerade ryggkotan, men ingen cementfyllning. Förhållandena i övrigt liknar den aktiva behandlingen så mycket som möjligt.

Rapporten är en uppdatering av en SBU-rapport från 2007 (”Perkutan vertebroplastik vid svår ryggsmärta på grund av kotkompression”). Sedan dess har nya forskningsresultat tillkommit.

Läs SBU Alert-rapporten "Perkutan vertebroplastik och ballongkyfoplastik vid ryggsmärta pga kotkompression som orsakats av osteoporos"

Publicerad 30 mars 2011