Detta pressmeddelande publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Öka kunskapen om sexövergrepp mot barn

Sexuella övergrepp mot barn är vanligare än många tror, och schablonbilden av förövaren stämmer inte alltid. Framför allt krävs bättre studier som visar vilka medicinska och psykologiska åtgärder för förövarna som faktiskt förebygger övergrepp.

I svenska enkätstudier svarar 7–14 procent av flickorna och 3–6 procent av pojkarna att de har upplevt påtvingade samlag före 18 års ålder. Övergrepp begås oftast av någon som barnet redan känner – en man i familjen, en släkting eller en vän. Ibland är förövaren en ung person och i vissa fall en kvinna. De allra flesta har inte tidigare dömts för sexualbrott, och många har samtidigt haft sexuella relationer med vuxna.

SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, har på uppdrag av regeringen granskat den samlade forskningen om medicinska och psykologiska metoder för att förebygga sexuella övergrepp mot barn. Genomgången visar att det finns en stor brist på kunskap om effektiva åtgärder.

– Det är alarmerande att vi vet så lite om vilka behandlingar som har effekt på personer som begått övergrepp eller som riskerar att göra det. Det främsta målet med åtgärderna är ju att förhindra att fler barn drabbas, säger Måns Rosén, chef för SBU.

Rapporten visar att det krävs bättre forskning för att få veta vilka åtgärder som är effektiva. Framför allt behövs tillräckligt stora kontrollerade studier som omfattar flera länder.

– Jag hoppas att vi i Sverige kan verka för att olika metoder utvärderas, förslagsvis i ett gemensamt EU-projekt, kommenterar Måns Rosén. Det gäller förebyggande åtgärder bland vuxna och ungdomar som riskerar att begå sexuella övergrepp mot barn.

– I väntan på bättre studier måste insatserna utgå från den otillräckliga kunskap som redan finns, och resultaten måste följas upp.

Den forskning som har gjorts hittills tyder bland annat på att öppenvårdsprogram som bygger på en kombination av så kallad socialekologisk teori* och social inlärningsteori** kan förebygga återfall bland ungdomar som har begått sexuella övergrepp mot barn. En rimlig strategi kan också vara att använda och följa upp metoder för att minska sexualbrottsdrivande faktorer, exempelvis sexuell upptagenhet, hos de förövare som har högst återfallsrisk.

Europarådet har upprättat en konvention om skydd för barn mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp. Niklas Långström är professor i psykiatrisk epidemiologi och ordförande för SBU:s projektgrupp.

– Bättre studier på området är helt nödvändiga om Sverige i linje med konventionen ska kunna erbjuda effektiva åtgärder mot övergrepp, säger Niklas Långström.

Bakgrund

Mörkertalet är stort. Bara omkring 10 procent av samtliga sexualbrott rapporteras till myndigheterna, och det är möjligt att siffran är lägre när offren är barn.

Vuxna män står för över 70 procent av de sexuella övergrepp mot barn som leder till åtal. Ungefär en fjärdedel av alla anmälda fall av sexuella övergrepp mot barn begås av ungdomar, men beteendet fortsätter sällan när de når vuxen ålder. Kvinnor utgör mindre än 5 procent av alla personer som misstänks eller döms.

En del av de personer som är i riskzonen för att begå sexuella övergrepp mot barn söker själva hjälp.

Parallellt med SBU:s utvärdering har Socialstyrelsen haft i uppdrag att kartlägga vilka behandlingsmetoder som finns i dag och vilken geografisk spridning de har.

* Socialekologisk teori tar sin utgångspunkt i samspelet mellan människor och deras miljö, i det här sammanhanget ungdomar och deras relationer och samspel med sin omgivning och familj.

** Social inlärningsteori bygger på tanken att man kan lära sig beteenden genom t ex uppfostran och modellinlärning, att följa hur andra beter sig.

Till SBU:s rapport Medicinska och psykologiska metoder för att förebygga sexuella övergrepp mot barn

Publicerad 11 januari 2011