Detta pressmeddelande publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Bättre behandling av blödande magsår kan rädda liv

Förbättringar av den förebyggande behandlingen till dem som drabbats eller riskerar att drabbas av blödande magsår skulle sannolikt kunna rädda liv. Det finns också starka belägg för att flera metoder som används i det akuta skedet är effektiva.

Det finns starkt vetenskapligt stöd för att behandling mot den så kallade magsårsbakterien H. pylori, med två antibiotika kombinerat med protonpumpshämmare, minskar risken för återfall hos personer som drabbats av blödande magsår. Det visar en ny rapport från SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, som granskat det vetenskapliga underlaget om behandling av blödande magsår.

En registerstudie som SBU gjort i samband med granskningen visar att många patienter inte får den behandlingen i dag. Dessutom dör en av fyra inom ett år efter den akuta blödningen. En del av dödsfallen skulle sannolikt kunna undvikas om den förebyggande behandlingen blev bättre.

Det finns också starkt vetenskapligt stöd för att så kallad endoskopisk behandling, då man stillar blödningen med hjälp av olika metoder via ett kikarinstrument, är mycket effektiv i det akuta skedet. Detta gäller framför allt kombinationer av endoskopiska behandlingar.

Två vanliga läkemedel ökar risken för blödande magsår: så kallad lågdos-ASA som används för att förebygga blodproppar vid hjärt-kärlsjukdom, och smärtstillande läkemedel av typen NSAID.

För personer som haft blödande magsår och bör fortsätta med lågdos-ASA, minskar risken för återfall om de först får behandling mot H. pylori och sedan fortsätter att ta protonpumpshämmande läkemedel i förebyggande syfte.

Den som haft blödande magsår och behöver smärtstillande behandling ska helst undvika NSAID. Om det inte går kan inledande behandling mot H. pylori, följt av fortsatt förebyggande behandling med protonpumpshämmare minska risken för ny blödning.

För dem som inte haft blödande magsår men behöver långtidsbehandling med ASA eller NSAID kan risken att drabbas minska med hjälp av förebyggande behandling med protonpumpshämmare.

Bakgrund

Blödande magsår är ett allvarligt akut tillstånd. Varje dag drabbas mellan 7 och 10 personer i Sverige.

Omkring 10 procent får en ny blödning från blödande magsår eller övriga mag-tarmkanalen inom ett år.

H. pylori, helicobacter pylori, bakterie som orsakar magsår. Behandlas med två antibiotika kombinerat med protonpumpshämmare (läkemedel som minskar mängden syra i magsäcken). Behandlingen kallas H. pylori-eradikering.

NSAID – non steroid anti inflammatory drug, smärtlindrande läkemedel, och lågdos-ASA – acetylsalicylsyra, har som biverkan att de skadar slemhinnan i magsäck och tarm.

Till rapporten ”Blödande magsår – en systematisk litteraturöversikt” (2011)

Publicerad 11 maj 2011