Detta pressmeddelande publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Nytt strokeförebyggande medel inte bättre än standardbehandling

Patienter med förmaksflimmer som tar läkemedel med warfarin för att förebygga stroke, har ingen entydig fördel av att byta till den nya typen av läkemedel. Detta gäller förutsatt att warfarinbehandlingen ställs in på rätt sätt.

SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, har granskat det vetenskapliga underlaget för två läkemedel med olika verkningsmekanism, som används för att förebygga stroke hos patienter med förmaksflimmer. De aktiva substanserna är warfarin respektive dabigatran, som är ny.

Rapporten visar att det totalt sett inte finns någon entydig fördel med dabigatran för patienter med förmaksflimmer och ökad risk för stroke jämfört med warfarin – förutsatt att warfarinbehandlingen är väl inställd. Det kan ändå finnas enskilda patienter som hellre ska behandlas med dabigatran av medicinska skäl. De täta blodprovskontroller som är nödvändiga vid warfarinbehandling kan också bli för betungande för vissa patienter.

Det finns måttligt starkt vetenskapligt stöd för att risken att drabbas av stroke eller andra blodproppar, allvarlig blödning eller död är jämförbar i båda grupperna.

Däremot skiljer sig läkemedlen åt när det gäller vilken typ av biverkningar och blödning som kan uppstå. Även om styrningen av warfarinbehandlingen är av god kvalitet är risken för att drabbas av hjärnblödning mindre vid behandling med dabigatran.

Förutsatt att warfarinbehandlingen styrs väl och med dagens pris på dabigatran är warfarin det mest kostnadseffektiva alternativet.

Bakgrund

Förmaksflimmer är den vanligaste rubbningen av hjärtats rytm och beräknas förekomma hos omkring 100 000 personer i Sverige. Sjukdomen innebär att hjärtats förmak rör sig mycket snabbt och i otakt med kamrarna.

Förmaksflimmer ökar risken för stroke. Många behandlas därför förebyggande med läkemedel som minskar blodets levringsförmåga, så kallade antikoagulantia. Den vanligaste substansen är warfarin.

Behandling med warfarin innebär en risk för allvarliga blödningar och dosen behöver ställas in och följas upp kontinuerligt. Generellt sett fungerar styrningen av warfarinbehandling väl i Sverige.

Dabigatran är en ny typ av antikoagulantia med annan verkningsmekanism. Behandling med dabigatran behöver inte kontrolleras med blodprover på samma sätt som warfarinbehandling.

Läs SBU Alert-rapporten "Dabigatran för att förebygga stroke vid förmaksflimmer"

Publicerad 4 maj 2011