Detta pressmeddelande publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Behandling av prostatabesvär kräver uppföljning

Många män med besvär från prostatan får läkemedel. Det är viktigt att vården följer upp de mediciner som skrivs ut eftersom det inte går att veta i förväg vilka som har nytta av dem. Vid svåra besvär finns flera effektiva operationsmetoder.

Prostatan växer med stigande ålder på i princip alla män. För de flesta är denna förändring ofarlig (godartad) och många känner inte av den alls. Men en del män får besvär när prostatan blir större. Några vanliga symtom är svag urinstråle, att man behöver kissa ofta, att det blir svårt att skjuta upp toalettbesök, att blåsan inte töms helt och i vissa fall oförmåga att tömma blåsan. De som har måttliga besvär behandlas oftast med läkemedel. Vid svårare besvär finns flera olika operationsmetoder som har god effekt och sällan ger allvarliga biverkningar.

SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, har granskat den samlade forskning som finns om diagnostik och behandling av godartad prostataförstoring. Utvärderingen visar att den genomsnittliga effekten av läkemedel är blygsam. Totalt skrevs 42 miljoner dygnsdoser ut under 2009, motsvarande ett års behandling för 115 000 män. Även om många män har nytta av medicinerna är det viktigt att vården följer upp vilken effekt läkemedlen har i varje specifikt fall för att undvika att medicinerna används där de inte gör nytta för patienten.

SBU:s rapport bekräftar också att de vanligaste operationsmetoderna, TURP (transuretral resektion av prostata) och TUMT (transuretral mikrovågsterapi) är effektiva och har begränsade biverkningar.  Antalet operationer har dock minskat under de senaste fem åren.
Det finns också flera nya metoder som utvecklas, och det är angeläget att utvärdera och sprida dem inom ramen för vetenskapliga studier. 

Naturläkemedel används ibland för att behandla symtom vid godartad prostataförstoring. Det finns ett visst stöd i vetenskapliga studier för att de kan hjälpa, men resultaten är osäkra eftersom de studier som finns är få och relativt små.

Bakgrund

Många symtom vid godartad prostataförstoring är ofarliga, även om de försvårar vardagen. Men om man har svårt att tömma blåsan kan viss urin bli kvar i urinblåsan (urinretention) och det kan skada njurarna.

Omkring 4 500 personer opereras varje år för godartad prostataförstoring. De vanligaste operationsmetoderna är TURP (transuretral resektion av prostata), då man tar bort vävnad från prostatan genom urinröret. I öppen vård är TUMT (transuretral mikrovågsterapi) vanligast. TUMT innebär att vävnaden värms upp så mycket att den dör och sedan stöts bort eller bryts ner av kroppen. Både läkemedelsförskrivning och operationsfrekvens varierar påtagligt över landet.

Publicerad 21 september 2011