Effektiva insatser och metoder inom socialtjänstområdet

Här listar vi metoder och insatser som det finns vetenskapligt stöd för. I rapporterna redovisas hur starkt vetenskapligt stödet är. Urvalet består av rapporter som är publicerade 2015 och framåt. Sammanställningen uppdateras kontinuerligt.

Funktionsnedsättning

Population Insats eller metod Jämförelse Utfall Resultat
Personer med psykisk funktionsnedsättning. Individanpassat stöd till arbete (Individual Placement and Support, IPS). Sedvanligt stöd eller inget stöd. Arbete på den reguljära arbets­marknaden. Individanpassat stöd till arbete ökar chansen för personer med psykisk funktionsnedsättning att få arbete.

Till rapporten
Ungdomar och vuxna med en fysisk funktionsnedsättning. Beteendeförändrande tekniker. Sedvanlig insats eller ingen insats. Ökad fysisk aktivitet. Beteendeförändrande tekniker kan öka den fysiska aktiviteten hos personer med fysisk funktionsnedsättning.

Till rapporten

 

Missbruk och beroende

Population Insats eller metod Jämförelse Utfall Resultat
Barn, ungdomar och unga vuxna upp till 25 år Universella eller selekterade preventionsinsatser på gruppnivå samt individuella insatser i anslutning till screening. Sedvanlig insats, väntelista eller annan insats. Konsumtion av ANDTS. Lokala samhällsinsatser kan minska bruk av tobak och alkohol. Vid riskbruk av alkohol kan konsumtionen minska genom motiverande samtal. Enstaka förebyggande program i skolan kan försena tobaksdebut, minska tobaks- och cannabisbruk samt minska tungt episodiskt drickande.

Till rapporten
Ungdomar och vuxna av båda könen som kontaktat primärvården utan tecken på ohälsosam alkoholkonsumtion. Screening och beteendeförändrande stödsamtal. Standardtest och jämförelsegrupp som inte fått behandling eller som fått en annan behandling. Olika mått på alkoholkonsumtion, inklusive nykterhet. Screeningfrågor i primärvård plus beteendeinriktade stödsamtal kan minska alkoholkonsumtionen hos högkonsumerande personer.

Till rapporten
Män och kvinnor över 18 år med diagnostiserat skadligt bruk eller alkoholberoende, som frivilligt sökt vård. Olika former av 12-stegsmodellen. Olika psykosociala insatser (KBT, MET, TAU). Olika mått på alkoholkonsumtion samt fysiska, sociala och psykologiska konsekvenser av alkoholkonsumtion. 12-modellen kan öka nykterhet upp till 36 månader efter behandlingen. 12-stegsmodellen har lika god eller bättre effekt än andra behandlingar vid skadligt alkoholbruk.

12-stegsmodellen leder eventuellt till större ekonomiska besparingar än andra behandlingar

Till rapporten
Hemlösa och de som riskerar att bli hemlösa. Case Manager, Bostad först, Drogfria boenden, boenden utan krav på nykterhet samt behandlingshem. Traditionella insater. Minskad hemlöshet samt stabilitet i boendet. Stöd från personlig samordnare, case manager, samt insatsen Bostad först kan hjälpa mot hemlöshet.

Till rapporten

 

Social barnavård

Population Insats eller metod Jämförelse Utfall Resultat
Barn som placerats i annat hem än hos föräldrarna på grund av omsorgsbrist eller övergrepp. Släktinghem (familjehem med släkt- eller vänskapsrelation). Familjehem (hem där ingen sådan relation finns) Beteende, psykisk hälsa, placeringens stabilitet, placeringens varaktighet. Släktinghem kan gynna barns utveckling jämfört med placering i vanliga familjehem.

Till rapporten
Ungdomar med allvarliga beteendeproblem Behandlingsfamiljer (Treatment Foster Care Oregon, TFCO). Placering på institution. Fortsatt brottslighet, placering i sluten institutionsvård, missbruk, psykisk ohälsa, livskvalitet, social anpassning, fysisk hälsa. Behandlingsfamilj kan minska risken för brottslighet, placering på sluten institution, psykisk ohälsa och missbruk jämfört med institutionsvård.

Till rapporten
Ungdomar som är placerade i social dygnsvård och som ska flytta till ett eget boende. Independent living service (proaktiv träning av olika vuxenfärdigheter). Andra insatser eller ingen insats alls. Olika utfall om att ungdomarna fått en bra start i ett självständigt vuxenliv till exempel bostad, utbildning, arbete, samt fysisk och psykisk hälsa. Ett förberedande stöd till unga som flyttar från dygnsvård till eget boende kan hjälpa dem att få ett stabilt boende, prioritera utbildning, få ett betalt arbete, samt uppleva självbestämmande, och livskvalitet.

Till rapporten
Barn 2–9 år med utagerande beteenden. Föräldrastödsprogram som baseras på social inlärningsteori. Andra insatser eller ingen insats alls. Barns utagerande beteende samt komponenter som återfinns i effektiva föräldrastödsprogram. Föräldrastödsprogram kan minska barns utagerande beteenden vid selektiv och indikerad prevention samt behandling. Det saknas stöd för att universell prevention har effekt.

Till rapporten
Barn 0–17 år som placerats i familjehem samt personer som ansökt om att få bli familjehem. Insatser till barn och familjehemsföräldrar och metoder för att utreda samt utbilda familjehemsföräldrar. Andra insatser eller ingen insats alls. Internaliserade och externaliserande symtom, självbestämmande, föräldakompetens, utbildning och anställning. Attachment & Biobehavioral Catch-up kan minska barns psykiska symtom. Increadible years kan öka familjehems­föräldrars omsorgs­förmåga och minska barns beteendeproblem samt Take Charge kan förbättra ungdomars självbestämmande, utbildning och möjlighet till arbete.

Till rapporten
Barn och ungdomar 12–17 år med brottsligt beteende (ej sexualbrott) oberoende av allvarlighetsgrad eller vilket lands lagstiftning det gäller. 17 olika öppenvårdsinsatser som kan genomföras inom socialtjänsten eller barn- och ungdomspsykiatrin och som involverar ungdomen eller ungdom och vårdnadshavare/familj. Insatserna kan ges individuellt eller i grupp. Annan insats eller ingen insats (t.ex. stått på väntelista). Kriminalitet (själv-rapporterad, skattad av annan person eller registerdata).. Ingen insats var mer effektiv i att minska ungdomarnas kriminalitet.

Till rapporten
Vårdnadshavare och barn i familjer där man vet eller misstänker att barn exponerades för någon form av våld och försummelse. Insatsen skulle vara indikerad och kunna genomföras inom social- eller barnpsykiatrisk öppenvård. Insatsen kunde genomföras individuellt eller i grupp. Sedvanlig insats, väntelista eller ha fått en annan definierad insats. Minskad förekomst av våld och försummelse mot barn eller mellan föräldrarna, barnets psykiska hälsa och funktionsförmåga, föräldraförmåga samt föräldrarnas välmående och psykiska hälsa. Project Support och Parent Child Interaction Therapy (PCIT) kan minska våld och försummelse mot barn.

Till rapporten
Ungdomar mellan 13 och 20 år som är institutionsplacerade på grund av antisocial problematik (kriminalitet, missbruk, skolproblem eller annan antisocial problematik). Nio behandlingsmodeller (A-CRA, ART, DBT, PMT, FFT, SITCAP-ART, Token Economy, RP och MST–FIT). Ingen avgränsning Antisociala beteenden såsom kriminalitet, vissa typer av skolproblem, missbruk, aggressivitet och liknande. Adolescent Community Reinforcement Approach inklusive case manager, kan minska risken för återfall i bruk av marijuana.

Till rapporten
Ungdomar 12–18 som begått våldsbrott och/eller annan kriminalitet. Åtta risk- och behovs­bedömnings­metoder. Registerdata eller självrapporterad kriminalitet för att bedöma metodernas förmåga att förutse kriminalitet. Återfall i våld och kriminalitet, upplevelse av metoderna. SAVRY och YLS/CMI kan ge vägledning.

Till rapporten
Föräldrar i riskgrupp med barn under fem år Videoåterkoppling Sedvanliga insatser, inaktiva insatser eller ingen insats. Lyhördhet, anknytning, stress och ångest hos föräldrar. Barns beteendeproblem. Videoåterkoppling kan vara en hjälpsam insats för att förbättra föräldrars lyhördhet.

Till rapporten

 

Våld i nära relationer

Population Insats eller metod Jämförelse Utfall Resultat
Unga i åldrarna 11 till 26 år som utövat eller utsatts för våld i nära relationer. Insatser i skola och närsamhälle, i form av pedagogiska insatser genomförda av lärare, föräldrar eller andra personer i de ungas omgivning. Ej specificerat. Våld i nära relation. Safe Dates och Fourth R kan minska våld i ungas nära relationer.

Till rapporten
Ungdomar, vuxna, äldre och personer med nedsatt förmåga att ta hand om sig själv. Validerade screeninginstrument för våld i nära relationer. Andra insatser eller ingen insats alls. Våld i nära relationer, fysiska skador, dödsfall, oönskad graviditet, livskvalitet, isolering, stigma, social isolering, avslutande av destruktiv relation. Screening kan upptäcka våld i nära relation men det saknas kunskap om insatser för att minska risken för fortsatt våld är effektiva.

Till rapporten
Kvinnor som utsatts för fysiskt, psykiskt eller sexuellt partnervåld. Stödinsatser (advocacy) och KBT. Sedvanlig insats. Fortsatt utsatthet för partnervåld samt vissa centrala aspekter av psykosocial hälsa. Stödinsatser och KBT kan hjälpa kvinnor som utsatts för våld från en partner.

Till rapporten

 

Äldreomsorg

Population Insats eller metod Jämförelse Utfall Resultat
Personer 65 år och äldre med demenssjukdom och som bor i vård- och omsorgsboende eller på sjukhus. Musikbaserad terapeutisk insats tillhandahållen av en kvalificerad musikterapeut. Sedvanliga insatser eller andra aktiviteter. Känslomässigt välbefinnande inklusive livskvalitet, humörstörning, beteendeproblem, socialt beteende, kognition. Musikbaserade terapeutiska insatser kan minska depressiva symtom och beteendeproblem.

Till rapporten

 

Här listar vi metoder och insatser som det finns vetenskapligt stöd för. I rapporterna redovisas hur starkt vetenskapligt stödet är. Urvalet består av rapporter som är publicerade 2015 och framåt. Sammanställningen uppdateras kontinuerligt.