Musikbaserade terapeutiska insatser för personer med demenssjukdom

Här sammanfattar och kommenterar SBU en systematisk översikt om effekten av musikbaserade terapeutiska insatser (eng. music-based therapeutic interventions) för personer med demenssjukdom.

Lästid: mindre än en minut Publicerad: Publikationstyp:

SBU Kommenterar

Andra aktörers systematiska översikter kvalitetsgranskas av medarbetare på SBU och kommenteras ur ett svenskt perspektiv av ämnessakkunniga samt av oberoende granskare.

Publicerad: Rapportnr: 2020_02 Diarienr: SBU 2019/518 https://www.sbu.se/2020_02

Kommenterad rapport

van der Steen JT, Smaling HJA, van der Wouden JC, Bruinsma MS, Scholten RJPM, Vink AC. Music-based therapeutic interventions for people with dementia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 7. Art. No.: CD003477.

Artikel från SBU:s tidning Vetenskap & Praxis

Musik gör troligen gott inom vård vid demens

Insatser som bygger på musik och som används professionellt i demensvården har kortsiktigt visats kunna minska depressiva symtom och vissa beteenden som kan vara svåra för omgivningen att hantera.

Läs artikeln
Sidan publicerad