Effekt av stödinsatser samt kognitiv beteendeterapi (KBT) för kvinnor som utsatts för partnervåld

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Svagt stöd för att särskilda stödinsatser kan minska risken för partnervåld. Stödinsatser (advocacy) och ibland KBT (kognitiv beteendeterapi), används för att hjälpa utsatta kvinnor, men effekterna är små. Nu behövs bättre studier, helst svenska sådana, konstaterar SBU.

För att hjälpa kvinnor som utsätts för partnervåld används en rad olika stödinsatser samt i vissa fall kognitiv beteendeterapi, KBT. SBU, har sammanfattat två översikter av metodernas effekter.

Sammantaget antyder studieresultaten att denna typ av stödinsatser kan minska risken för fortsatt fysiskt och psykiskt, däremot inte sexuellt, partnervåld. Intensiva stödinsatser på kvinnohus hör till det som kan leda till en minskning av antalet fysiska övergrepp, även på längre sikt. Men den forskning som finns håller inte någon hög metodologisk kvalitet och lämnar många frågor obesvarade. I studierna saknas exempelvis uppgifter kring vilken typ av våld som kvinnorna utsatts för; makt- och kontrollrelaterat, alkoholrelaterat eller situations- och relationsbetingat våld.

De fåtaliga studier som gjorts kring KBT har varit inriktade på om metoden kan kopplas till minskad förekomst av partnervåld. Men KBT kan vara en effektiv insats för andra syften, exempelvis för att bearbeta trauma och stärka kvinnornas psykosociala hälsa.

I översikterna ingår totalt sex studier från USA, Kina, Peru och Australien. På grund av kulturskillnader finns ett behov av svenska studier kring stödinsatser för utsatta kvinnor.