Denna publikation publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapen kan ha förändrats genom att ny forskning tillkommit och att den visar på andra resultat. Det är dock mindre troligt att resultat med starkt vetenskapligt stöd förändras, även om nya studier tillkommer.

Effekt av stödinsatser samt kognitiv beteendeterapi (KBT) för kvinnor som utsatts för partnervåld

Svagt stöd för att särskilda stödinsatser kan minska risken för partnervåld. Stödinsatser (advocacy) och ibland KBT (kognitiv beteendeterapi), används för att hjälpa utsatta kvinnor, men effekterna är små. Nu behövs bättre studier, helst svenska sådana, konstaterar SBU.

Lästid: ca 2 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU Kommenterar

Andra aktörers systematiska översikter kvalitetsgranskas av medarbetare på SBU och kommenteras ur ett svenskt perspektiv av ämnessakkunniga samt av oberoende granskare.

För att hjälpa kvinnor som utsätts för partnervåld används en rad olika stödinsatser samt i vissa fall kognitiv beteendeterapi, KBT. SBU, har sammanfattat två översikter av metodernas effekter.

Sammantaget antyder studieresultaten att denna typ av stödinsatser kan minska risken för fortsatt fysiskt och psykiskt, däremot inte sexuellt, partnervåld. Intensiva stödinsatser på kvinnohus hör till det som kan leda till en minskning av antalet fysiska övergrepp, även på längre sikt. Men den forskning som finns håller inte någon hög metodologisk kvalitet och lämnar många frågor obesvarade. I studierna saknas exempelvis uppgifter kring vilken typ av våld som kvinnorna utsatts för; makt- och kontrollrelaterat, alkoholrelaterat eller situations- och relationsbetingat våld.

De fåtaliga studier som gjorts kring KBT har varit inriktade på om metoden kan kopplas till minskad förekomst av partnervåld. Men KBT kan vara en effektiv insats för andra syften, exempelvis för att bearbeta trauma och stärka kvinnornas psykosociala hälsa.

I översikterna ingår totalt sex studier från USA, Kina, Peru och Australien. På grund av kulturskillnader finns ett behov av svenska studier kring stödinsatser för utsatta kvinnor.

Projektgrupp och externa granskare

Projektgrupp

Sakkunnig

Tommy Andersson, universitetslektor vid 
Institutionen för socialt arbete, Samhällsvetarhuset, Umeå universitet

SBU

Göran Bertilsson, projektledare
Jenny Stenman, projektadministratör

Granskare

Ingela Kolfjord

Artikel från SBU:s tidning Vetenskap & Praxis

Möjligt att stödinsatser kan dämpa partnervåld

Risken att kvinnor fortsätter utsättas fysiskt eller psykiskt våld från en partner verkar kunna dämpas något med stödinsatser. Men det vetenskapliga underlaget är magert, och det behövs bättre kunskap om effekterna i svensk miljö.

Läs mer

Innehållsdeklaration

    Relevansgranskning
✓ Kvalitetsgranskning
    Sammanvägning av resultat
    Evidensgradering gjord av SBU
    Evidensgradering gjord externt
✓ Baseras på en systematisk litteraturöversikt
    Konsensusprocess
✓ Tas fram i samarbete med sakkunniga
    Patienter/brukare medverkar
    Etiska aspekter
    Ekonomiska aspekter
✓ Godkänd av SBU:s prioriterings- och kvalitetsgrupp
    Godkänd av SBU:s nämnd

Sidan publicerad