Program för att förebygga suicid och suicidförsök hos barn

En systematisk översikt med utvärdering av effekter och hälsoekonomiska aspekter

Rapporten är en del av ett regeringsuppdrag om program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn under 18 år. Med program avser vi standardiserade manualbaserade insatser. Rapporten är avgränsad till program som endera ges till alla barn (universell nivå) eller till barn som ingår i någon riskgrupp för att göra ett suicidförsök (selektiv nivå). Rapporten är en uppdatering och utvidgning av en tidigare SBU-rapport från år 2015 om skolbaserade program.

Syfte och bakgrund

Denna rapport är en del av ett regeringsuppdrag om program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn under 18 år (S2020/01043/FS) och den fokuserar på suicid och suicidförsök. Med program avser vi standardiserade manualbaserade insatser. Rapporten är avgränsad till program som endera ges till alla barn (universell nivå) eller till barn som ingår i någon riskgrupp för att göra ett suicidförsök (selektiv nivå). Det innebär att insatser på indikerad nivå inte ingår.

Rapporten är en uppdatering och utvidgning av en tidigare SBU-rapport från år 2015 om skolbaserade program (Skolbaserade program för att förebygga självskadebeteende inklusive suicidförsök. En systematisk litteraturöversikt.  SBU-rapport 241). Den omfattar såväl skolprogram som föräldrastöd och består av systematiska översikter om effekter och hälsoekonomiska aspekter. För etiska aspekter hänvisar vi till den föregående rapporten.

Slutsats

  • Kunskapsläget har inte förändrats sedan föregående rapport där två universella program hade stöd (enligt en annan modell än den som används i denna rapport) för att förebygga suicidförsök, Youth Aware of Mental Health, YAM (Symbol som betyder måttlig vetenskaplig tillförlitlighet) och Good Behavior Game, GBG (Symbol som betyder låg vetenskaplig tillförlitlighet).

Citera denna rapport:
SBU. Program för att förebygga suicid och suicidförsök hos barn. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2021. SBU-rapport 336. ISBN 978-91-88437-83-9.

SBU Utvärderar En allsidig vetenskaplig utvärdering som innefattar systematisk översikt, ekonomiska/hälsoekonomiska analyser samt genomgång av sociala och etiska aspekter. Ämnessakkunniga deltar i arbetet med stöd av medarbetare på SBU, patienter/brukare. Rapporten granskas av oberoende experter. Graden av vetenskaplig tillförlitlighet i de sammanvägda resultaten bedöms på ett systematiskt sätt och rapportens slutsatser godkänns av SBU:s nämnd.

Publicerad: 2021-11-19
Rapportnr: 336
Diarienr: SBU 2020/885
https://www.sbu.se/336