Program för att förebygga suicid och suicidförsök hos barn

En systematisk översikt med utvärdering av effekter och hälsoekonomiska aspekter

Rapporten är en del av ett regeringsuppdrag om program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn under 18 år. Med program avser vi standardiserade manualbaserade insatser. Rapporten är avgränsad till program som endera ges till alla barn (universell nivå) eller till barn som ingår i någon riskgrupp för att göra ett suicidförsök (selektiv nivå). Rapporten är en uppdatering och utvidgning av en tidigare SBU-rapport från år 2015 om skolbaserade program.

Lästid: ca 2 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU Utvärderar

En systematisk översikt av det vetenskapliga underlaget för positiva och negativa effekter på hälsa, socialt liv eller funktionstillstånd för en metod eller insats. Beroende på frågans art kan rapporten även innehålla analyser av ekonomiska, etiska och sociala aspekter. Ämnessakkunniga deltar i arbetet och rapporten granskas av oberoende experter. Rapportens slutsatser fastställs av SBU:s nämnd.

Syfte och bakgrund

Denna rapport är en del av ett regeringsuppdrag om program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn under 18 år (S2020/01043/FS) och den fokuserar på suicid och suicidförsök. Med program avser vi standardiserade manualbaserade insatser. Rapporten är avgränsad till program som endera ges till alla barn (universell nivå) eller till barn som ingår i någon riskgrupp för att göra ett suicidförsök (selektiv nivå). Det innebär att insatser på indikerad nivå inte ingår.

Rapporten är en uppdatering och utvidgning av en tidigare SBU-rapport från år 2015 om skolbaserade program (Skolbaserade program för att förebygga självskadebeteende inklusive suicidförsök. En systematisk litteraturöversikt. SBU-rapport 241). Den omfattar såväl skolprogram som föräldrastöd och består av systematiska översikter om effekter och hälsoekonomiska aspekter. För etiska aspekter hänvisar vi till den föregående rapporten.

Slutsats

  • Kunskapsläget har inte förändrats sedan föregående rapport där två universella program hade stöd (enligt en annan modell än den som används i denna rapport) för att förebygga suicidförsök, Youth Aware of Mental Health, YAM (Symbol som betyder måttlig vetenskaplig tillförlitlighet) och Good Behavior Game, GBG (Symbol som betyder låg vetenskaplig tillförlitlighet).

Citera denna rapport:

SBU. Program för att förebygga suicid och suicidförsök hos barn: en systematisk översikt med utvärdering av effekter och hälsoekonomiska aspekter. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2021. SBU Utvärderar 336. [accessed date]. Available from: https://www.sbu.se/336

Projektgrupp

Sakkunniga

  • Åsa Westrin, professor, överläkare, Lund
  • Gergö Hadlaczky, med dr, forskare, NASP, Stockholm

Kansli

  • Agneta Pettersson, projektledare
  • Susanne Johansson, biträdande projektledare
  • Agneta Brolund, informationsspecialist (t.o.m. november 2020)
  • Carl Gornitzki, informationsspecialist (fr.o.m. november 2020)
  • Filip Gedin, hälsoekonom
  • Sara Fundell, projektadministratör

Artikel från SBU:s tidning Vetenskap & Praxis

Barn: Flera program verkar kunna förebygga psykisk ohälsa

Fyra preventiva program som riktas till föräldrar och ett som inriktas mot barn i förskolan och lågstadiet verkar kunna före­bygga utagerande beteende. Andra skolprogram tycks ge visst skydd mot ångest och depressivitet. Och när det gäller att förebygga suicidförsök och suicid kan två så kallade universella program ha betydelse. Det visar SBU:s senaste vetenskapliga utvärderingar av förebyggande program mot psykisk ohälsa hos barn.

Läs artikeln
Sidan publicerad