Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Risk- och behovsbedömning av ungdomar avseende återfall i våld och annan kriminalitet

SBU Utvärderar

En allsidig vetenskaplig utvärdering som innefattar systematisk översikt, ekonomiska/hälsoekonomiska analyser samt genomgång av sociala och etiska aspekter. Ämnessakkunniga deltar i arbetet med stöd av medarbetare på SBU, patienter/brukare. Rapporten granskas av oberoende experter. Graden av vetenskaplig tillförlitlighet i de sammanvägda resultaten bedöms på ett systematiskt sätt och rapportens slutsatser godkänns av SBU:s nämnd.

Lästid: ca 2 min Publicerad: Publikationstyp:
Dela:

Denna rapport syftar till att utvärdera strukturerade risk- och behovsbedömningsmetoder som används för ungdomar, 12 till 18 år, som begått kriminella hand­lingar. Ekonomiska och etiska aspekter samt en praxis­undersökning ingår även i rapporten.

Slutsatser

 • Strukturerade risk- och behovsbedömningsmetoder ger troligen vägledning vid bedömning av ungdomars risk för återfall i våld och annan kriminalitet (måttlig vetenskaplig tillförlitlighet, Måttlig vetenskaplig tillförlitlighet). Av metoderna i denna övergripande bedömning är det YLS/CMI1 och SAVRY2som studerats mest. Däremot vet vi inte vilken vägledning bedömning utan strukturerade bedöm-ningsmetoder, så kallad sedvanlig bedömning, ger (mycket låg vetenskaplig tillförlitlighet, Mycket låg vetenskaplig tillförlitlighet). Studierna avseende sedvanlig bedömning är så varierande att de inte är lämpliga att lägga samman.
 • Strukturerade risk- och behovsbedömningsmetoder kan möjligen identifiera de ungdomar som har låg risk att återfalla i våld och annan kriminalitet (låg vetenskaplig tillförlitlighet, Låg vetenskaplig tillförlitlighet). Skälet till att den vetenskapliga tillförlitligheten är lägre i jämförelse med den övergripande bedömningen beror på att underlaget bygger på färre och mindre studier.
 • Det går inte att bedöma om strukturerade risk-och behovsbedömningsmetoder kan identifiera de ungdomar som har medelhög till hög risk att återfalla i våld och annan kriminalitet (mycket låg vetenskaplig tillförlitlighet, Mycket låg vetenskaplig tillförlitlighet). Skälet till att den vetenskapliga tillförlitligheten är lägre i jämförelse med den övergripande bedömningen beror på att underlaget bygger på färre och mindre studier samt att insatser för att förhindra fortsatt kriminalitet kan ha påverkat resultaten i studierna.
 • Strukturerade risk- och behovsbedömningsmetoder upplevs av yrkesverksamma personer som att de är till hjälp genom att de ger fördjupning, stöd och transparens i bedömningarna, men också att de upplevs vara tidskrävande (låg vetenskaplig tillförlitlighet, ⊕⊕ΟΟ).
 • Det behövs mer forskning om hur strukturerade risk- och behovsbedömningsmetoder påverkar val av insatser. Även kostnadseffektivitet och eventuella negativa effekter behöver studeras vetenskapligt och följas upp i praktiken.

1. YLS/CMI = Youth Level of Service/Case Management Inventory.
2. SAVRY = Structured Assessment of Violence Risk in Youth.

Innehållsdeklaration

Den här publikationen är av typen SBU Utvärderar

 • Strukturerad litteratursökning
 • ✓ Strukturerad och uttömmande litteratursökning
 • ✓ Granskning av studiernas relevans
 • ✓ Bedömning av risk för snedvridning
 • ✓ Sammanvägning av resultaten
 • ✓ Tillförlitligheten i de sammanvägda resultaten bedömd av SBU
 • ✓ Tillförlitligheten i de sammanvägda resultaten bedömd av annan aktör än SBU
 • Granskning av andras systematiska översikter
 • ✓ Prioritering utförd med hjälp av konsensus
 • ✓ Medverkan av ämnessakkunniga
 • Patient- eller brukarmedverkan
 • ✓ Etiska och sociala aspekter ingår
 • ✓ Ekonomiska aspekter ingår
 • ✓ Granskning utförd av externa ämnessakkunniga
 • ✓ Granskning utförd av SBU:s kvalitetsgrupp
 • ✓ Granskning utförd av SBU:s vetenskapliga råd
 • ✓ Slutsatser godkända av SBU:s nämnd

Pressmeddelande

Viss vägledning med de strukturerade metoder som används vid bedömning av ungdomar som begått brott

Ungefär en femtedel av lagförda brott i Sverige gäller personer mellan 15 och 20 år. Vissa unga återfaller i våld eller kriminalitet. Hur väl fungerar de metoder som används för att bedöma vilka ungdomar som löper störst respektive minst risk för att återfalla?

Läs pressmeddelande
Sidan publicerad