Effekter av arbetsmarknadsinsatser för personer med varaktigt försörjningsstöd

En systematisk översikt

SBU har utvärderat det vetenskapliga underlaget om arbetsmarknadsinsatser kan bidra till att personer som befinner sig långt från arbetsmarknaden kan komma i arbete. Rapporterna handlar om två grupper av vuxna personer: långtidssjukskrivna på grund av mild till måttlig depression, ångest eller reaktioner på svår stress respektive har varaktigt kommunalt försörjningsstöd. I den här rapporten redovisas resultat för personer med varaktigt försörjningsstöd.

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU Utvärderar

En systematisk översikt av det vetenskapliga underlaget för positiva och negativa effekter på hälsa, socialt liv eller funktionstillstånd för en metod eller insats. Beroende på frågans art kan rapporten även innehålla analyser av ekonomiska, etiska och sociala aspekter. Ämnessakkunniga deltar i arbetet och rapporten granskas av oberoende experter. Rapportens slutsatser fastställs av SBU:s nämnd.

Slutsatser

 • Utbildning med anknytning till arbetsplatser leder troligen till att fler personer med varaktigt försörjningsstöd kommer i arbete både på kort1 och lång sikt jämfört med sedvanlig eller ingen insats (måttlig tillförlitlighet).2
 • Mer omfattande eller långvarig utbildning leder troligen till att fler personer med varaktigt försörjningsstöd kommer i arbete både på kort och lång sikt jämfört med sedvanlig eller ingen insats (måttlig tillförlitlighet).
 • Praktik i kommunal reguljär verksamhet leder troligen till att fler personer med varaktigt försörjningsstöd, både vuxna och ungdomar, kommer i arbete på längre sikt, jämfört med praktik utanför reguljärt arbete (måttlig tillförlitlighet). Under lågkonjunktur kan effekten av praktik i offentlig verksamhet vara obefintlig eller försumbar för unga personer jämfört med ingen insats (låg tillförlitlighet).
 • Minskad arbetsbelastning för handläggare, det vill säga färre klienter och möjlighet till intensifierad handläggning per klient, leder möjligen till att fler personer med varaktigt försörjningsstöd kommer i arbete på kort sikt jämfört med sedvanligt arbetssätt (låg tillförlitlighet).
 • Effekten på inträde eller återgång i arbete för personer med varaktigt försörjningsstöd kan vara obefintlig eller försumbar för följande insatser:
  • klassrumsutbildning, som övervägande är teoretisk (låg tillförlitlighet)
  • praktik med ekonomiskt incitament (låg tillförlitlighet)
  • lönebidrag till arbetsgivare (låg tillförlitlighet)
  • omfattande bedömning och uppföljning från handläggare (låg tillförlitlighet).
 • Det går inte att bedöma effekten på arbete för personer med varaktigt försörjningsstöd av:
  • olika typer av stödjande förberedelser inklusive starta-eget-bidrag
  • förberedelser i form av stöd i att söka arbete.

1. Med uppföljningstid på kort sikt avses tid upp till 12 månader, med lång sikt avses tid upp till och med 24 månader och med längre sikt avses uppföljning längre än 24 månader.

2. Det är SBU:s nämnd som beslutar om slutsatserna. Det internationellt utarbetade systemet GRADE har använts för att bedöma graden av tillförlitlighet i de sammanvägda resultaten (Faktaruta 1).

Citera denna rapport:

SBU. Effekter av arbetsmarknadsinsatser för personer med varaktigt försörjningsstöd: en systematisk översikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2022. SBU Utvärderar 351. [accessed  date]. Available from: https://www.sbu.se/351

Projektgrupp

Sakkunniga

 • Tapio Salonen, professor, Malmö universitet
 • Per Johansson, professor, Uppsala universitet
 • Elisabeth Furberg, universitetslektor, Linköpings universitet
 • Peter Skogman Thoursie, professor, Stockholms universitet
 • Elisabeth Björk Brämberg, docent, Karolinska institutet

Kansli

 • Elizabeth Åhsberg, projektledare
 • Gunilla Fahlström, biträdande projektledare
 • Carl Gornitzki, informationsspecialist (till 211130)
 • Ann Kristine Jonsson, informationsspecialist (från 211201)
 • Anna Ringborg, hälsoekonom
 • Emma Wernersson, projektadministratör
 • Elin Malmer, projektadministratör
 • Rebecca Silverstein, biträdande projektledare
 • Marit Eskel, biträdande projektledare
 • Sofia Tranæus, avdelningschef

Pressmeddelande

Arbetsmarknadsinsatserna som kan ge hjälp till jobb

Vilka arbetsmarknadsinsatser hjälper personer som inte kunnat jobba på länge att återgå till arbetslivet? Två nya SBU-rapporter sammanfattar befintlig forskning.

Läs pressmeddelande

Presentation om rapporten

Sidan publicerad