Detta pressmeddelande publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Mer kunskap behövs om silver i förband

Det går inte att avgöra om svårläkta sår läker bättre med hjälp av förband som innehåller silver. Det vetenskapliga underlaget är för magert, och fler studier behövs. Dessutom är det viktigt att undersöka om silvret kan öka bakteriernas resistens mot antibiotika eller skada miljön.

Förband som innehåller silver används en hel del i vården av kroniska sår, det vill säga sår som läker långsammare än förväntat. Syftet är att silvret ska minska mängden bakterier i såret och därmed påskynda läkningen. Men den samlade forskningen räcker inte för att avgöra om såren läker bättre med silverförband, eller om de har effekt på bakterier i kroniska sår. Det visar en ny rapport från SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering.

Tills vidare bör silverförband på svårläkta sår bara användas inom ramen för kontrollerade studier eller med annan systematisk uppföljning och sammanställning av effekten, skriver SBU. Det behövs nya studier för att klargöra i vilka situationer som sådana förband verkligen förbättrar läkningen. Det är också viktigt att undersöka om silvret kan bidra till att bakterier blir resistenta mot antibiotika och om det kan skada miljön.

Idag saknas det ofta klara riktlinjer som anger hur förbanden bör användas på kroniska sår.

– Innan vi vet mer om nyttan och riskerna, är det viktigt att varje verksamhet tar ställning till hur silverförband kan användas på ett striktare sätt och hur effekten ska följas upp, kommenterar Christel Bahtsevani, sjuksköterska, universitetslektor i vårdvetenskap och ledamot i ett av SBU:s vetenskapliga råd.

Silverförband är dyrare än förband utan silver, men kostnaden för själva förbandet utgör en mindre del av behandlingskostnaden. Den tyngsta posten, oberoende av förbandstyp, är personalkostnader i samband med såromläggning. Eftersom det inte finns några bevis för att silver i förbanden förbättrar sårläkningen så finns det inte heller någon möjlighet att avgöra om de är värda pengarna, det vill säga om de är kostnadseffektiva.

Bakgrund

Vanliga orsaker till att ett sår läker långsamt är försämrad blodcirkulation eller infektion i såret. Silverförband innehåller oftast silver i form av salt eller ytterst små, så kallade nanopartiklar, som frisätts vid kontakt med vätska.

Läs SBU Alert-rapporten Silverförband vid behandling av kroniska sår

Publicerad 3 mars 2010