Detta pressmeddelande publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Antibiotika före operation kan minskas utan att infektionerna ökar

Förebyggande behandling med antibiotika inför en operation minskar i många fall antalet infektioner efter ingreppet. Rätt använd kan antibiotikaprofylax minska den totala mängden antibiotika.

SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, har granskat vetenskaplig litteratur om förebyggande behandling med antibiotika vid kirurgiska ingrepp och kartlagt hur den används i Sverige i dag.

Att dra ner på antibiotikaprofylax skulle i många fall minska risken för utveckling av multiresistenta bakterier utan att öka risken för infektioner. Till exempel ges oftast flera doser förebyggande antibiotika vid vissa knäoperationer, där en dos enligt SBU:s genomgång skulle räcka. Inför operation av ljumskbråck där ett nät sätts in som förstärkning finns det inga skäl att använda antibiotika alls.

Men antibiotikaprofylax skulle också i specifika fall kunna användas mer. Enligt en enkät som SBU gjort är det till exempel inte alla kliniker som ger förebyggande antibiotika inför planerat kejsarsnitt, trots att det finns vetenskapligt stöd för att behandlingen skyddar mot infektion.

Enkla rutiner för att registrera alla postoperativa infektioner vid alla opererande kliniker skulle vara ett sätt att följa upp och ytterligare förbättra användningen av antibiotikaprofylax, framhåller SBU.

Det finns ett starkt vetenskapligt underlag för att antibiotikaprofylax skyddar mot infektion till exempel vid operation och kikarundersökning i tjocktarm, ändtarm och magsäck inklusive blindtarmsoperation; operation i hjärta och blodkärl; bröstcancerkirurgi och ledproteskirurgi.

Det finns för få studier för att dra någon vetenskapligt underbyggd slutsats om antibiotikaprofylax är kostnadseffektivt eller inte. Kostnaden för själva behandlingen är låg jämfört med priset för hela vårdepisoden. Det saknas kunskap om risk och kostnader för antibiotikaresistens ur ett samhällsperspektiv.

Bakgrund

Den medicinska nyttan med antibiotikaprofylax (minskat antal infektioner) måste vägas mot risken för att det utvecklas antibiotikaresistenta bakteriestammar.

Resistensutvecklingen går långsammare i Sverige än i många andra länder, men resistenta bakterier sprider sig också
över nationsgränserna.

Till rapporten Antibiotikaprofylax vid kirurgiska ingrepp – en systematisk litteraturöversikt

Publicerad 18 augusti 2010