Detta pressmeddelande publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Starkt stöd för att screening av pulsåderbråck räddar liv

Ultraljudsundersökning av alla 65-åriga män för att upptäcka pulsåderbråck i buken, så kallad screening, är livräddande, kostnadseffektivt och etiskt försvarbart. Däremot går det inte att dra några slutsatser om metodens effekter hos kvinnor.

Det finns starkt vetenskapligt underlag för att massundersökning minskar dödligheten till följd av pulsåderbråck i buken hos män. Det skriver Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, i en ny rapport.

De samlade vetenskapliga bevisen är också starka för att metoden är kostnadseffektiv. Undersökningarna samt ett ökat antal planerade operationer innebär ökade kostnader. Samtidigt väntas kostnaden för de betydligt dyrare akuta operationerna minska.

Studier om screening av kvinnor pågår, men för närvarande bedömer SBU att det inte går att dra några slutsatser eftersom det vetenskapliga underlaget är otillräckligt.

För att screeningen ska vara etiskt försvarbar krävs att alla som kallas till ultraljud får balanserad och lättbegriplig information om konsekvenserna av undersökning och behandling. De ska också få tillfälle att överväga olika alternativ i samråd med behandlande läkare och anhöriga.

Rapporten är en uppdatering av en SBU-rapport som kom i slutet av år 2003.

Screening av män görs i dag i landstingen i Uppsala, Östergötlands, Västmanlands, Dalarnas och Sörmlands län. Flera andra landsting planerar att införa metoden.

Bakgrund

Det medicinska namnet för bråck på stora kroppspulsådern i buken är bukaortaaneurysm. Det är en utvidgning av stora kroppspulsådern som orsakats av en försvagning i blodkärlets vägg.

Bråcket kan vidgas men hur snabbt det går varierar kraftigt.

Bråcket ger oftast inga symtom förrän det blivit så stort att det brister. Då är det dock livshotande – 75 procent av dem som drabbas dör.

Omkring 600 män och 200 kvinnor dör i Sverige varje år till följd av bukaortaaneuysm.

Den förebyggande operationen innebär i sig en ökad risk (mindre än 3 procent) för att dö.

Läs rapporten Screening för bukaortaaneurysm

Publicerad 17 september 2008