Detta pressmeddelande publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Mer kunskap krävs om ny astmametod

FENO, mätning av kväveoxidhalt i utandningsluften, är en lovande metod – men det vetenskapliga underlaget räcker inte för att bedöma vilken plats den ska ha i rutinsjukvård av astmapatienter. Det visar en ny SBU Alert-rapport.

FENO står för fraction of exhaled nitric oxide, mätning av kväveoxidhalt i utandningsluften. Den nya metoden är ett komplement till andra metoder för att ställa astmadiagnos. FENO-mätning kan också användas för att styra patientens läkemedelsbehandling. Själva testet är enkelt och innebär inte obehag för patienten.

Det finns forskningsresultat som pekar mot att FENO-mätning har högre diagnostisk träffsäkerhet (andel undersökta personer som klassificeras korrekt) än lungfunktionsundersökningar. Men resultaten ska tolkas med försiktighet eftersom studierna är olika och det överlag saknas enhetliga regler för hur mätvärdena ska tolkas vid diagnostik av olika patientgrupper. SBU drar därför slutsatsen att det vetenskapliga underlaget inte räcker för att bedöma den diagnostiska träffsäkerheten av FENO-mätning vid astma.

För styrning av behandling av astma finns vissa lovande forskningsresultat. Men det saknas samtidigt utvärderade rutiner för hur FENO-mätning ska användas inom detta område. De studier som finns är svåra att jämföra eftersom de är upplagda på olika sätt och kommer fram till olika resultat.

Sammanfattningsvis bedömer SBU att metoden är lovande, men att det vetenskapliga underlaget inte räcker för att bedöma vilken plats FENO-mätning har vid rutinmässig diagnostik och behandling av astmapatienter. Det behövs mer forskning för att bestämma och utvärdera vissa grundläggande kriterier för hur metoden ska tillämpas.

Bakgrund

FENO står för fraction of exhaled nitric oxide, mätning av kväveoxidhalt i utandningsluften.

Astma är en inflammatorisk sjukdom. FENO-halten i utandningsluften stiger vid inflammation i luftvägarna.

Undersökningen kan göras på nästan alla patienter från skolåldern och uppåt.

Resultaten kan påverkas av andra faktorer, till exempel rökning. Kväveoxidhalten i utandningsluften sjunker vid rökning och förblir lägre än normalt i månader efter rökstopp. Det kan också vara svårt att tolka FENO-mätning om patienten har allergisk nästäppa eller luftvägsinfektion.

Publicerad 19 november 2008