Detta pressmeddelande publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Benskörhet: Vitamin D och kalcium skyddar bara de äldsta

Vitamin D och kalcium i kombination förhindrar inte benbrott hos hemmaboende kvinnor under 80 år. Detta är SBU:s slutsats efter granskning av flera stora, nya studier. I dag får 79 000 av dessa kvinnor sådana preparat, till en kostnad av drygt 30 miljoner kronor om året. Samma behandling skulle ge de äldsta, institutionsboende kvinnorna ett visst skydd mot benskörhetsfrakturer.

Behandling med enbart vitamin D och kalcium för att skydda mot benskörhetsfrakturer kan ifrågasättas före 80 års ålder. Det visar en ny rapport från SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering.

– Nya undersökningar visar att vi i dag förskriver vitamin D och kalcium delvis på ett ineffektivt sätt. En betydande del ges till grupper där studier inte visar någon nytta med behandlingen, säger Bo Freyschuss, endokrinolog och projektledare på SBU.

– Vi vet att kombinationsbehandling med vitamin D och kalcium, utan annan behandling mot benskörhet, minskar risken för höftfraktur och andra frakturer (utom i ryggkotorna) hos äldre kvinnor som bor på institution. Det konstaterade SBU i en rapport redan år 2003, och beläggen är starka. I dag får 14 procent av kvinnorna över 80 år vitamin D och kalcium på recept.

– Men ingen av de stora studierna av kvinnor som är yngre än 80 år har visat motsvarande effekt hos dem, säger Bo Freyschuss. Däremot kan behandlingen ge en något ökad risk för njursten. Orsaken till att bara de äldsta verkar ha nytta av behandlingen är inte helt klarlagd.

– Det skulle kunna hänga samman med att de allra äldsta oftare lider brist på D-vitamin, har andra sjukdomar och är mindre fysiskt aktiva, säger Bo Freyschuss.

D-vitaminbrist

– Brist på D-vitamin blir vanligare vid hög ålder och kan förekomma hos upp till 30 procent av dem som är över 80 år. Det saknas studier som gäller nyttan av att behandla män. Brist på D-vitamin är vanligt även hos män i hög ålder, och efter 80 års ålder är risken för höftfrakturer lika hög hos båda könen.

– Därför kan det finnas skäl att behandla både kvinnor och män i den äldsta gruppen, säger Bo Freyschuss. Vitamin D och/eller kalcium ingår som en del av behandlingen med andra läkemedel mot benskörhet, till exempel bisfosfonater, och i de fallen behövs de som tillskott.

De nya resultaten gäller behandling med enbart vitamin D och kalcium, utan samtidiga bisfosfonater. Bo Freyschuss menar att det nu finns vetenskapliga skäl att ändra praxis på det här området.

– Förhoppningsvis kommer resultaten att leda till att personer över cirka 80 års ålder faktiskt får D-vitamin och kalcium, särskilt om de är generellt sköra och bor på institution.

– Eftersom befintliga studier inte visar någon skyddseffekt i grupper med låg frakturrisk, bör rapporten också kunna leda till en minskad förskrivning till just dem.