Detta pressmeddelande publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Bättre uppföljning krävs för hörseloperation av barn

Det finns fortfarande inte tillräckliga vetenskapliga belägg för att två cochleaimplantat är bättre än ett, för barn med medfödd eller förvärvad hörselnedsättning. Det visar en ny granskning av forskningen på området.

Än så länge kan man inte avgöra om fördelarna med implantat på båda öronen uppväger de ökade riskerna för exempelvis infektioner. Det behövs mer kunskap och ett nationellt register. De slutsatserna dras i en ny rapport från SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering.

SBU har granskat den tillgängliga forskningen på området och konstaterar att det fortfarande inte finns tillräckliga vetenskapliga belägg för att två cochleaimplantat är bättre än ett, för barn med medfödd eller förvärvad hörselnedsättning.

Metoden berör ett 60-tal barn per år som har medfödd eller tidigt förvärvad uttalad hörselnedsättning eller dövhet. Cochleaimplantat är ett hjälpmedel som opereras in i örat och som genom elektrisk stimulering av hörselnerven kan ge personer med uttalad hörselnedsättning eller dövhet möjlighet att uppfatta ljud.

Bara ena sidan

Tidigare opererades barnen bara på ena sidan. Nu har dubbelsidiga implantat börjat prövas. Förhoppningen är att de dubbelsidiga implantaten ska förbättra möjligheterna att uppfatta varifrån ljudet kommer och öka förmågan att höra tal i bullriga miljöer.

SBU:s bedömning är att den vetenskapliga dokumentationen om patientnyttan av dubbelsidiga cochleaimplantat hos barn är otillräcklig. Det behövs vetenskapliga studier med bra uppläggning för att besvara frågan om nyttan av att operera in implantat på båda sidorna uppväger de ökade riskerna för komplikationer.

Med det osäkra kunskapsläge som idag råder är det angeläget att kliniska erfarenheter insamlas systematiskt på nationell nivå, skriver SBU.