Detta pressmeddelande publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Läkemedel är ett bra alternativ till operation vid refluxsjukdom

I dag är det inte ovanligt att patienter opereras för ständigt återkommande sura uppstötningar och halsbränna. Men operationerna är ofta förknippade med biverkningar. Nu visar en granskning av forskningen på området att långtidsbehandling med så kallade protonpumpshämmande läkemedel har likvärdig effekt.

Refluxsjukdom är ett långvarigt tillstånd med återkommande sura uppstötningar och halsbränna. Både yngre och äldre personer drabbas. Hos dem som har uttalade besvär kan medicinering under lång tid eller operation komma i fråga. Men de kirurgiska ingreppen medför ofta biverkningar.

En ny utvärdering av forskningen på området visar att medicinering under lång tid har likvärdig effekt som kirurgi. Rapporten kommer från SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering. Det finns starka belägg för att medicinering med så kallade protonpumpshämmare är säker, även för unga personer.

Färre operationer

Antalet kirurgiska ingrepp för reflux har minskat på senare tid, från 18 till 12 per 100 000 invånare mellan år 1998 och 2005. Men en jämförelse mellan olika regioner i Sverige visar att operation är mer än dubbelt så vanligt i Stockholmsregionen som i övriga Sverige. Orsaken är inte känd. Skillnaden beror knappast på att refluxsjukdomen är så mycket vanligare där, konstaterar SBU:s experter.

Refluxsjukdom innebär att magsäckens innehåll flyter tillbaka genom övre magmunnen till matstrupen. I typiska fall ger detta halsbränna och sura uppstötningar, ibland också en inflammation i matstrupen som kan ses vid kikarundersökning, gastroskopi.

Oklar gräns

Kortvarig reflux är normalt efter en måltid eller efter fysisk aktivitet, och någon klar gräns för vad som är sjukliga symtom finns inte.

När symtomen är så besvärande att läkemedelsbehandling blir nödvändig, är frågan vilka syrahämmande preparat som är bäst. SBU:s nya rapport visar att patienter med påvisad refluxsjukdom och inflammation i matstrupen får bättre hjälp av protonpumpshämmare (PPI) än av så kallade histamin-2-receptorantagonister (H2RA). Detsamma gäller för patienter som har halsbränna och sura uppstötningar som ännu inte har utretts.

Antibiotika

En annan viktig fråga som SBU-rapporten tar upp är antibiotikabehandling mot magsårsbakterien Helicobacter pylori hos patienter som har haft blödande magsår. Den samlade forskningen ger starkt stöd för att tillägg av antibiotikabehandling är effektivare än enbart syrahämmande behandling när det gäller att förebygga nya blödningar i den här patientgruppen. Detta gäller dock inte patienter som behandlas med läkemedel av typen NSAID, till exempel ibuprofen och diklofenak.

SBU:s slutsatser

Outredda refluxsymtom

 • Såväl protonpumpshämmare (PPI) som histamin-2-receptorantagonister (H2RA) har jämfört med placebo en gynnsam effekt på refluxsymtom (1), men PPI ger bättre symtomlindringän H2RA (1).
 • En betydande andel av de patienter som utan föregående utredning behandlas för refluxsymtom är nöjda med PPI vid behov eller med kontinuerlig behandling med H2RA (3).

Outredd dyspepsi

 • Vid handläggning av patienter med outredd dyspepsi har inga betydelsefulla skillnader i symtomlindring visats mellan å ena sidan diagnostik av Helicobacter pylori (H. pylori) och behandling mot påvisad infektion och å andra sidan gastroskopi med behandling mot de sjukdomar man finner vid undersökningen (2). Erfarenhetsbaserad (empirisk) handläggning med syrahämmandemedel ger, jämfört med gastroskopibaserad handläggning, lika effekt på symtom (3).
 • Såväl hög ålder som förekomst av så kallade alarmsymtom vid dyspepsi (t ex blödning, sväljningssvårigheter, avmagring) innebär ökad risk för bakomliggande elakartad tumör (3). En betydande andel av patienter med sådan tumörsjukdom saknar dock alarmsymtom vid första läkarbesöket (3).

Funktionell dyspepsi

 • Syrahämmande läkemedel kan ge en viss symtomlindring vid funktionell dyspepsi (3). Symtomen i utvärderade studier har dock ibland inslag av symtom som vid reflux till matstrupen, vilket gör det svårt att värdera effekterna.
 • Antibiotikabehandling som tar bort H. pylori kan ge en liten symtomlindring vid funktionell dyspepsi (3), men flertalet patienter med funktionell dyspepsi är inte infekterade med H. pylori och får inte effekt av sådan behandling (2).

Behandling av H. pylori vid magsårssjukdom

 • Behandling mot H. pylori-infektionen minskar betydligt risken för återfall av sår i tolvfingertarmen och sår i magsäcken (1).
 • När det gäller att förhindra en ny blödning efter en episod av blödande magsår, är behandling mot H. pylori effektivare än enbart syrahämmande behandling (1). Slutsatsen gäller inte patienter med samtidig NSAID-behandling.
 • Vid sår i tolvfingertarmen ger en veckas trippelterapi utan efterföljande syrahämmande behandling, jämfört med en veckas trippelterapi med 2-3 veckors efterföljande syrahämmande behandling, samma grad av sårläkning (3) respektive symtomkontroll (3).

Gastroesofageal refluxsjukdom

 • Behandling med normaldos av PPI är mer effektivt än behandling med H2RA för patienter med refluxsjukdom och inflammation i matstrupen (esofagit) (1). Såväl längre behandlingstid med PPI som högre dos leder till att esofagit läker hos fler patienter (1).
 • Vid långtidsbehandling med PPI av patienter som har refluxsjukdom med esofagit är kontinuerlig medicinering mer effektivt än behandling vid behov (1). För långtidsbehandling av patienter som har refluxsjukdom utan esofagit är PPI vid behov likvärdigt med kontinuerlig PPI (1).
 • Långtidsbehandling med PPI är motiverad även för unga patienter eftersom behandlingen är säker (1), och har likvärdig effekt som kirurgi (2). Vid kirurgisk behandling finns dödlighet rapporterad, och biverkningar förekommer ofta (1).

Barretts esofagus

 • Risken för patienter med Barretts esofagus att drabbas av cancer (adenocarcinom i matstrupen) är förhöjd (3) men graden av riskökning är ofullständigt känd.
 • Det saknas belägg i studier om värdet av systematiska endoskopiska undersökningar för att finna personer med Barretts esofagus (screening), eller av återkommande endoskopiska undersökningar av personer med Barretts esofagus ("surveillance") i avsikt att finna cancer i tidigt stadium.
 • Det saknas väldesignade vetenskapliga studier som visar att risken för adenocarcinom hos personer med Barretts esofagus påverkas signifikant av behandling med syrahämmande medicinering eller antirefluxkirurgi. 

Siffrorna 1–3 inom parentes anger styrkan hos det vetenskapliga underlaget för varje påstående. Siffran 1 innebär starkt vetenskapligt underlag, 2 betyder måttligt starkt och 3 begränsat vetenskapligt underlag. För den fullständiga sammanfattningen och rapporten i fulltext (med ordförklaringar).

Läs rapporten Dyspepsi och reflux

Publicerad 2 maj 2007