Detta pressmeddelande publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Enhetliga krav på brukarorganisationer att redovisa eventuella intressekonflikter

Gemensamt pressmeddelande från Läkemedelsförmånsnämnden, Läkemedelsverket, SBU och Socialstyrelsen.

Fyra statliga myndigheter med medicinsk inriktning har kommit överens om gemensamma regler för redovisning av eventuella intressekonflikter hos anlitade brukarorganisationer och deras representanter. Myndigheterna har tidigare tagit fram liknande regler för anlitade experter.

Läkemedelsförmånsnämnden, Läkemedelsverket, SBU och Socialstyrelsen har gått vidare i arbetet för att ytterligare öka uppmärksamheten kring frågor om objektivitet, saklighet och opartiskhet hos de utomstående organisationer och enskilda som anlitas i myndigheternas arbete. Det har på senare tid uppkommit ett behov av att se över myndigheternas samverkan i detta avseende med brukarorganisationer och deras representanter.

Myndigheterna måste leva upp till regeringsformens krav på objektivitet, saklighet och opartiskhet. Medverkan av brukarorganisationer och deras representanter är viktig i myndigheternas arbete. Det är av den anledningen också viktigt att objektiviteten och opartiskheten så långt möjligt säkerställs även hos dessa.

De fyra myndigheterna har därför tagit fram en gemensam informationsskrift med enhetliga rutiner där bland annat olika grader av samarbete beskrivs. Tilltänkta brukarorganisationer ska genom sina representanter skriva under en jävsdeklaration där de ska redovisa exempelvis organisationens eventuella ekonomiska samarbete med läkemedelsföretag och aktieinnehav eller personliga relationer som kan ha en koppling till uppdraget.

I förvaltningslagen (1986:223) finns de grundläggande bestämmelserna om jäv vid handläggning av ärenden vid förvaltningsmyndigheter. Samma bestämmelser gäller för de brukarorganisationer och representanter myndigheten anlitar. Men i myndigheternas verksamhet kan det också finnas andra förhållanden, bindningar eller intressekonflikter som påverkar representanternas objektivitet, saklighet och opartiskhet utan att räknas som jäv.

I denna gråzon av olika förhållanden, bindningar eller intressekonflikter mellan den tilltänkta eller anlitade organisationen/representanten och uppdraget är det viktigt att förhållandena klargörs. Även omständigheter som berör släktingar eller andra närstående ingår i en sådan bedömning.

Myndigheterna samverkar sedan tidigare i form av ett nätverk för frågor kring jäv och intressekonflikter för anlitade experter och nu även för brukarorganisationer och deras representanter.

Jäv, intressekonflikter eller andra bindningar