Detta pressmeddelande publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

KBT via dator kan hjälpa vissa patienter

Det finns ett visst vetenskapligt stöd för att självhjälpsprogram med så kallad kognitiv beteendeterapi, KBT, via dator minskar symtom hos en del personer med paniksyndrom, social fobi och depression. För personer med tvångssyndrom eller tillstånd med både ångest och depression är det vetenskapliga underlaget om effekter otillräckligt. Förhållandet mellan kostnader och nytta är inte heller helt klarlagt. Det visar en ny utvärdering från SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, som har samlat och granskat forskningen på området.

Det finns viktiga kvalitets- och vårdsäkerhetsfrågor som behöver lösas innan metoden, som inte är allmänt tillgänglig i vården ännu, är möjlig att erbjuda inom ramen för vardaglig vård. Studierna har hittills främst gällt personer som aktivt önskat få behandling med datorbaserad KBT och som inte nödvändigtvis varit inskrivna som patienter. Det är därför viktigt att klarlägga vilken plats datorbaserad KBT ska ha i förhållande till andra behandlingsalternativ som erbjuds inom hälso- och sjukvården och hur urvalet av patienter till behandlingen ska ske.

I en del datorbaserade självhjälpsprogram är kontakten med terapeuten minimal, medan andra program mer används som ett komplement till KBT som ges av en terapeut. I situationer utan personlig kontakt, eller där kontakten är begränsad, uppstår frågor om vem som egentligen är ansvarig vårdgivare och hur behandlingsresultatet ska följas upp – viktiga frågor som rör vårdens säkerhet och kvalitet. Det är också angeläget att patientens tillstånd alltid bedöms noggrant innan någon behandling påbörjas, framhåller SBU.

Läs rapporten Datorbaserad kognitiv beteendeterapi vid ångestsyndrom eller depression

Publicerad 20 juni 2007