Detta pressmeddelande publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Unga med beteendeproblem blir mindre kriminella efter boende i behandlingsfamilj

Stödet till unga med kriminella eller drogrelaterade problem innebär ofta institutionsplacering. Men det finns alternativ. Enligt SBU:s granskning kan så kallad behandlingsfamilj vara effektivare, och dessutom kostnadsbesparande jämfört med institutionsvården.

Unga med allvarliga beteendeproblem kan i regel inte placeras i vanliga familjehem, eftersom det krävs tillgång till utbildad personal. Därför placeras varje år cirka 2 000 svenska ungdomar i HVB (hem för vård eller boende) eller på ungdomshem.

Ett alternativ till institutionsvård är behandlingsfamilj med ett förstärkt stöd, där familjehemsföräldrarna har genomgått specialutbildning. Jämfört med placering på institution leder placering i en sådan behandlingsfamilj till mindre kriminalitet och färre intag på låst avdelning. De ungdomar som bott i behandlingsfamilj verkar också lida mindre risk för psykisk ohälsa och använda mindre narkotika än de som placerats på institution. Den variant av behandlingsfamilj som prövats i studier kallas Treatment foster care Oregon, TFCO. Programmet används idag relativt sparsamt i Sverige.

SBU:s hälsoekonomiska granskning visar att TFCO kostar mindre än vård på särskilda ungdomshem och något mer än HVB, om man räknar med att vårdtiderna är desamma. Väger man in antaganden om långsiktiga effekter är TFCO kostnadsbesparande för samhället jämfört med institutionsvård. En dansk rapport som ingår i underlaget visar att TFCO ger en kostnadsbesparing på totalt cirka 900 000 kronor per ungdom, jämfört med institutionsvård.

Bakgrund

I Sverige placeras årligen 30–40 ungdomar i förstärkta familjehem av modellen TFCO. Behandlingsfamiljen tar bara emot en person i taget och kontakten med andra unga som har liknande problem blir alltså mer begränsad än vid vård på institution.

Till rapporten ”Behandlingsfamiljer för ungdomar med allvarliga beteendeproblem – Treatment Foster Care Oregon. En systematisk översikt och utvärdering inklusive ekonomiska och etiska aspekter”

Publicerad 11 april 2018