Detta pressmeddelande publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Rapport visar kunskapsläget för epilepsivården

SBU:s rapport om epilepsi sammanställer forskning kring diagnostiska utredningar samt effekter av behandlingar med bland annat kirurgi, ketogen kost, läkemedel och vagusnervstimulering.

SBU har tillsammans med en grupp erfarna experter inom barn- och vuxenepilepsi gått igenom de senaste tjugo årens internationella forskning inom området.

Rapporten visar bland annat att:

  • Mycket av det som görs i dagens epilepsivård har ett vetenskapligt stöd.
  • Epilepsikirurgi är en effektiv och lågt utnyttjad behandling vid läkemedelsresistent epilepsi som fungerar väl för noggrant utvalda patienter. Det är bara en liten del av alla personer med läkemedelsresistens som är lämpade för denna behandling.
  • För vissa barn och ungdomar med läkemedelsresistent epilepsi är det troligt att ketogen kost innebär en möjlighet till minskad anfallsfrekvens. Precis som för kirurgin gäller dock att behandlingen bör utprovas noga, och att det är en behandling som är lämplig för bara en liten andel av alla personer med läkemedelsresistent epilepsi.
  • Det finns kunskapsluckor för epilepsibehandling i vissa åldersgrupper samt för behandling för samsjuklighet såsom vid depression, psykos och adhd.

Bakgrund

Epilepsi är den vanligaste bland allvarliga kroniska neurologiska sjukdomar. Den drabbar var femtionde person under någon period i livet. Epilepsi har många olika former och orsakerna varierar.

Rapporten ”Diagnos och behandling av epilepsi” (2018) med slutsatser och sammanfattning finns på www.sbu.se/281

SBU har utarbetat ett vetenskapligt underlag som nu publiceras som en rapport. Därtill har SBU i samarbete med Socialstyrelsen tagit fram underlag till delar av de riktlinjer för epilepsivård som nyligen presenterades i en remissversion.

Publicerad 7 maj 2018