Detta pressmeddelande publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Triadens roll vid skakvåld – bättre forskning krävs

Kombinationen av ögonbottenblödning, subduralblödning (blödning under hårda hjärnhinnan) samt hjärnpåverkan har ofta förekommit vid misstänkta fall av skakvåld. Dessa tre fynd, tillsammans kallade ”triaden”, har kommit att tolkas som en indikation på att barnet har skakats, förutsatt att barnet inte varit med om en trafikolycka eller ett fall från hög höjd. Den omfattande litteraturgenomgång som gjorts av SBU visar dock att det krävs bättre forskning för att bedöma triadens diagnostiska träffsäkerhet.

Det kan finnas tillstånd eller händelser som kan ge upphov till flera, eller alla, delar av triaden. Även om sådana andra orsaker är sällsynta är det viktigt att överväga dessa vid utredning om misstänkt skakvåld. Beslut som tas av socialtjänst eller domstol baserar sig normalt på ett bredare underlag än enbart den medicinska bedömningen.

SBU har gjort en genomgång av mer än 3 700 studier kring sambandet mellan skakvåld mot spädbarn och förekomst av triaden. Rapporten grundar sig främst på resultaten från de två studier som bedömts ha tillräcklig kvalitet. För att beakta de etiska aspekterna har även Smer, Statens medicinsk-etiska råd, deltagit i arbetet.

Studier av fall som varken bevittnats eller erkänts togs inte med i den slutliga sammanställningen eftersom misstankarna om skakvåld där ofta har byggt på fynd av triaden. Att undersöka hur ofta triaden förekommit i dessa fall av misstänkt skakvåld skulle bli ett cirkelresonemang. För att fylla den kunskapslucka som finns i denna forskning efterlyser expertgruppen studier av högre kvalitet, men också ett internationellt register över väldokumenterade fall av skakvåld.

Utöver medicinska specialister har experter på etik och biomekanik involverats i SBU:s genomgång.

Bakgrund

Skakvåld innebär att någon skakar ett litet barn så att barnets huvud kastas fram och tillbaka. Det kan leda till att barnet avlider eller får permanenta hjärnskador, ibland utan några yttre tecken på misshandel.

Till rapporten Skakvåld – Triadens roll vid medicinsk utredning av misstänkt skakvåld

Publicerad 26 oktober 2016