Detta pressmeddelande publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Tillstånd med möjlig koppling till alkohol – granskning av symtombild och insatser

Fetala alkoholspektrumstörningar, FASD, kan drabba barn vars mammor konsumerat alkohol under graviditeten. SBU har granskat vad tillstånden innebär och huruvida det finns en specifik typ av stöd som bör erbjudas vid FASD.

SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, har granskat forskningsläget kring FASD i en ny rapport. FASD innefattar fetalt alkoholsyndrom (FAS) men är ett vidare begrepp.

Rapporten visar att familjer med FASD-problematik vittnar om att det ofta saknas både förståelse för FASD-tillstånden och konkret stöd inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola.

Det saknas däremot vetenskapligt underlag för att säga om det finns specifika insatser som bör erbjudas vid FASD. Flera olika interventioner är beskrivna men med bara enstaka eller få studier inom varje område; det är därför omöjligt att dra säkra slutsatser om effektiviteten. Andra tillstånd som kan överlappa är adhd, autism och intellektuell funktionsnedsättning och inom dessa områden finns det mer kunskap och erfarenhet.

Det är oklart vilka eventuella fördelar, risker och kostnader det skulle innebära att försöka identifiera fler fall av FASD. Onödiga utredningar bör undvikas, samtidigt som extra kontroller kan leda till värdefullt stöd. Oavsett hur ett barns tillstånd beskrivs är det angeläget att hjälpa varje barn utifrån dess individuella behov och problem.

SBU har inte undersökt sambandet mellan olika alkoholmängder och risk för FASD. Inte heller har uppdraget varit att utvärdera eller föreslå preventiva åtgärder.

Bakgrund

Det är välkänt att alkohol kan ge fosterskador. Om en gravid kvinna dricker alkohol under graviditeten kan hennes barn drabbas av fetalt alkoholsyndrom (FAS) eller fetala alkoholspektrumstörningar (FASD).

– FAS är idag en etablerad diagnos som innefattar tillväxtstörningar, speciella ansiktsdrag och avvikelser i kognitiv utveckling samt ofta andra symtom som syn- och hörselpåverkan. Av de fall som registrerats i Sverige har ungefär hälften gällt barn som adopterats från utlandet.

– FASD betecknas i dagsläget inte som en egen diagnos. Det är ett brett och omdiskuterat begrepp som förutom FAS också innefattar andra tillstånd med utvecklingsproblem och/eller missbildningar hos barn som varit exponerade för alkohol i fosterstadiet.

Till rapporten Fetalt alkoholsyndrom (FAS) och Fetala alkohol­spektrumstörningar (FASD) – tillstånd och insatser

Publicerad 14 december 2016