Fysioterapi kan hjälpa vid provocerad vulvodyni (vestibulit)

Det finns visst vetenskapligt stöd för att en kombination av fysioterapeutiska åtgärder kan minska smärtan och förbättra den sexuella funktionen hos kvinnor med provocerad vulvodyni. För läkemedel, kirurgi, psykologiska behandlingar och andra metoder går det inte att bedöma effekterna.

Behandlingsmetoder som SBU identifierat i sin nu publicerade utvärdering var bland annat TENS, KBT och mindfulness. De läkemedel som ingår i rapporten har givits antingen oralt (till exempel gabapentin), topikalt, det vill säga på huden eller slemhinnan, (till exempel lidokain) eller via injektion (till exempel botulinumtoxin).

Förutom för kombinerad fysioterapi var studierna oftast små och hade jämförts på olika sätt. Att det inte går att dra tillförlitliga slutsatser om behandlingsinsatsernas resultat betyder inte att de saknar effekt, däremot att det behövs mer, och jämförbar forskning.

Experterna bakom rapporten efterlyser särskilt effektstudier av kombinerade behandlingsmetoder och multiprofessionella insatser. För att kunna väga samman resultat från framtida studier vore det önskvärt att ta fram överenskommelser om viktiga, gemensamma utfallsmått, ett så kallat core outcome set.

Bakgrund

Provocerad vulvodyni (tidigare kallat vestibulit) är ett smärttillstånd som drabbar främst unga kvinnor.

Smärtan är lokaliserad till slemhinnan runt slidöppningen och beröring av vävnaden utlöser en intensiv, brännande smärta. Orsakerna är inte klarlagda, men troligtvis samverkar fysiologiska och psykologiska faktorer.

Till rapporten Diagnostik och behandling av provocerad vulvodyni

Publicerad 30 juni 2021