KBT via internet kan ge likvärdig effekt som vanlig KBT vid social ångest

I en ny forskningsgenomgång finner SBU att internetförmedlad KBT (iKBT) skulle kunna vara ett alternativ till traditionell behandling vid social ångest (social fobi). Behandlingen innebär att patienten på egen hand går igenom ett program med kognitiv beteendeterapi, KBT, via sin dator.

SBU har funnit vissa belägg för att iKBT vid social ångest har likvärdig effekt som vanlig KBT i grupp. Slutsatsen gäller symtom, funktionsförmåga och livskvalitet hos vuxna som fått diagnosen efter sedvanlig läkarbedömning. Programmet kan därmed vara ett kostnadsbesparande behandlingsalternativ, visar SBU:s hälsoekonomiska beräkningar.

Hos vuxna med diagnostiserad hälsoångest (hypokondri) ger iKBT möjligen likvärdig symtomlindring och förbättring av funktionsförmåga som traditionell individuell KBT, men resultaten gäller endast på kort sikt. Utvärderingen visar också att tillägg av iKBT kortsiktigt kan minska symtomen hos vuxna med depression som även får sedvanlig vård.

Vid övriga studerade psykiatriska tillstånd är det oklart hur iKBT står sig jämfört med andra former av behandling. Det behövs därmed fler studier för att kunna bedöma för vilka diagnoser och åldersgrupper iKBT skulle kunna vara ett likvärdigt alternativ till andra behandlingar. Särskilt för barn och unga saknas det ännu välgjord forskning.

Det finns här även etiska aspekter att ta hänsyn till, påpekar SBU: Personer som har svårt för internetförmedlad behandling riskerar att få sämre tillgång till vård om iKBT tillåts ersätta alternativ med traditionell behandling.

Alla svenska sjukvårdsregioner erbjuder idag iKBT, för en rad olika diagnoser.

Till rapporten Internetförmedlad psykologisk behandling – Jämförelse med andra behandlingar vid psykiatriska syndrom

Publicerad 8 november 2021