Det behövs mer kunskap inom BUP heldygnsvård

Det finns stora kunskapsluckor inom barn- och ungdomspsykiatrisk (BUP) heldygnsvård. SBU och Socialstyrelsen har tagit hjälp av patienter, anhöriga och vårdpersonal för att ringa in de viktigaste utvecklingsbehoven.

Rapportens ”topplista” med angelägna behov av kunskap och utveckling är ett resultat från en inventering och en efterföljande prioritering. Arbetet har skett med hjälp av en särskild metod med fokus på att involvera patienter, anhöriga och professionen.

De högst prioriterade kunskapsbehoven handlar om stora och grundläggande frågor inom BUP heldygnsvård. Här efterlyses bland annat mer kunskap om behandling och bemötande vid olika diagnoser, problematik och samsjuklighet som förekommer inom BUP heldygnsvård – till exempel ätstörningar, självskadebeteende och autism. Även frågor om vårdens organisation och innehåll samt samverkan med andra aktörer både inom och utanför sjukvården lyfts fram högt på listan.

– Det är ett komplext område där det är svårt att skapa struktur och tydlighet. Jag hoppas att rapporten läses av de som är ansvariga för heldygnsvården ute i regionerna, säger Susanne Buchmayer, specialist i barn- och ungdomspsykiatri.

Rapportens prio-lista kan även användas av forskare och forskningsfinansiärer vid initiering och urval av nya forskningsprojekt. Nathalie Sundberg är patientsakkunnig i projektet:

– Den forskningen är enormt viktig, men för att få en helhetsbild av problematiken måste man även lyssna på dem som har erfarenhet av hur vården fungerar idag.

Till rapporten Prioriterade behov av kunskap och utveckling inom BUP heldygnsvård

Publicerad 7 september 2021