Hög kontinuitet i vården har goda effekter

Kontakt med samma läkare eller annan vårdperson över längre tid har gynnsamma effekter för personer med astma eller kroniskt obstruktiv lungsjukdom och personer med allvarlig psykisk sjukdom.

Det visar en ny systematisk utvärdering av forskning på området.

SBU har undersökt hur kontinuitet i vårdrelationen påverkar sjukdomsförlopp, vårdbehov och relaterade kostnader. Resultaten talar för att högre grad av relationskontinuitet, det vill säga att ha kontinuerlig kontakt med en och samma vårdperson, är positivt för de patientgrupper som undersökts. Tillförlitligheten för resultaten varierar på grund av brister i den publicerade forskningens metoder, men trovärdigheten stärks av att alla resultat pekar åt samma håll.

Utifrån utvärderingens slutsatser rörande samband mellan relationskontinuitet och vårdutnyttjande har SBU även gjort hälsoekonomiska beräkningar för respektive patientgrupp. För patientgruppen med astma eller kroniskt obstruktiv lungsjukdom tyder SBU:s scenarioanalyser på att högre relationskontinuitet kan ge kostnadsbesparingar för akutmottagningsbesök och sjukhusinläggningar.

– I jämförelser med andra OECD-länder uppvisar svensk vård stora brister i kontinuitet. Även om utvärderingen inte inkluderar andra patientgrupper så finns det anledning att reflektera över vikten av personlig kontinuitet i vården av andra sjukdomstillstånd, säger specialistläkaren Sven Engström, sakkunnig i projektet.

Till rapporten "Kontinuitet i vården – En systematisk översikt och utvärdering av medicinska, hälsoekonomiska och etiska aspekter"

Publicerad 19 augusti 2021