Flera program kan förebygga psykisk ohälsa hos barn

Det finns visst vetenskapligt stöd för att flera föräldraskapsprogram samt skolprogram kan förebygga psykisk ohälsa hos barn.

I vår utvärdering har vi avgränsat psykisk ohälsa till dels utagerande beteenden som till exempel aggressivitet och störande uppförande, dels depressivitet och ångest. Programmen i vår utvärdering förmedlas brett, till exempel till hela skolor, till barn som på gruppnivå har en förhöjd risk för psykisk ohälsa eller till individer som vid screening visar tidiga tecken på psykisk ohälsa. För att programmen skulle ses som förebyggande krävde vi att effekterna följdes upp efter minst sex månader, i enlighet med internationella riktlinjer.

Vår utvärdering visar att fyra föräldraskapsprogram, De otroliga åren, Parent Child Interaction Therapy, Triple P och Family Check Up kan förebygga utagerande beteenden i åtminstone sex månader.  Även programmet PATHS som riktar sig till barn i förskolan eller lågstadiet kan förebygga utagerande beteenden. Programmen Coping with Stress och Penn Resilience Program som förmedlas via skolan kan förebygga depression hos barn som har depressiva symtom. FRIENDS, som ges till alla barn på en skola, kan förebygga ångest.

Till rapporten Program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn

Publicerad 19 november 2021