Detta pressmeddelande publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Två nya rapporter om självskadebeteende

SBU publicerar två rapporter om självskadebeteende bland barn, ungdomar och vuxna. Den ena utvärderar metoder som kan användas inom skolan för att förhindra självskador. Den andra granskar erfarenheter och upplevelser av vårdens bemötande av personer med självskadebeteende.

Förebyggande metoder

Det finns två program som används i skolan som möjligen kan förebygga självskadebeteende och självmordsförsök.

Rapporten granskar 3 typer av program: program som riktar sig till alla elever, program som riktar sig till dem som tillhör en riskgrupp och program för ungdomar som redan uppvisar problem. SBU har funnit två program som har effekt och båda programmen riktar sig till alla elever.

Läs rapporten Skolbaserade program för att förebygga självskadebeteende inklusive suicidförsök

Upplevelser av bemötande vid självskador

Vården av personer med självskadebeteende kan förbättras betydligt. Även attityderna bland vårdpersonal gentemot personer med självskadebeteende kan bli bättre. Personer som skadat sig själva efterlyser inflytande, kontinuitet och respekt inom vården.

Idag upplever många vuxna att vårdpersonal är dömande, inte lyssnar, och saknar tillräcklig kunskap både i psykiatri och om självskadebeteende. De uttrycker att de sällan erbjuds möjlighet att vara delaktiga i planeringen av vården och att vården saknar meningsfullt innehåll.

Läs rapporten Erfarenheter och upplevelser av bemötande och hjälp bland personer med självskadebeteende

Bakgrund

Självskador är vanligare bland flickor än bland pojkar och debuterar oftast vid cirka 12 till 14 års ålder. I svenska skolor anger 15–20 procent av alla ungdomar att de vid minst fem tillfällen utfört handlingar för att skada sig själva. SBU är en statlig myndighet som kritiskt granskar sjukvårdens och socialtjänstens metoder och utvärderar nytta, risker och kostnader.

Publicerad 1 september 2015