Detta pressmeddelande publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Medicinska fakta blir åtkomliga för alla

Genom ett statligt svenskt initiativ blir en välkänd medicinsk informationskälla fritt tillgänglig på internet för svenska användare.

Hittills har det krävts en kostnadsbelagd prenumeration för att svenska läkare, forskare och patienter ska komma åt innehållet i den välkända medicinska informationskällan Cochrane Library, Cochrane-biblioteket. På vissa håll i landet har landsting, universitet och högskolor bekostat sådana prenumerationer.

Genom ett initiativ från den statliga myndigheten SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, är nu informationen kostnadsfritt tillgänglig för alla internet-användare i Sverige, via www.sbu.se. Cochrane-biblioteket ska fungera som en vetenskaplig kunskapsbank och underlätta de medicinska besluten.

Bättre underlag

– Vi vill ge sjukvården ett bättre faktaunderlag, säger professor Nina Rehnqvist, direktör för SBU.

– Ska man få en rättvis helhetsbild av kunskapsläget på ett visst medicinskt område måste forskningsresultat samlas, granskas och vägas samman på ett vetenskapligt sätt, förklarar hon.

Sådana granskningar görs i Sverige av SBU. Internationellt finns ett nätverk av forskare, kallat Cochrane-samarbetet, som gör liknande översikter på engelska.

Viktiga byggstenar

– Cochrane-rapporterna är viktiga byggstenar för en vård på vetenskaplig grund, säger Nina Rehnqvist. Att tolka dem kräver en del förkunskaper men vi vill göra dem enkelt tillgängliga för alla som måste hålla sig uppdaterade om vad forskningen visar på olika områden.

Viveka Alton, SBU:s specialist på informationssökning, menar att SBU:s initiativ var angeläget för att Sverige inte skulle hamna på efterkälken.

– I de övriga nordiska länderna och på flera andra håll i Europa är den här kunskapsbanken redan fritt tillgänglig för alla som är intresserade. Och informationen som den innehåller är delvis unik.

Cochrane-biblioteket består av flera databaser. Den viktigaste är de färdiga Cochrane-rapporterna som uppdateras kontinuerligt när det kommer nya resultat. Rapporterna bygger delvis på välkända undersökningar men också på forskningsresultat som aldrig har publicerats i någon vetenskaplig tidskrift. Sådana undersökningar finns därför inte i de vanliga medicinska databaserna.

Faktagranskad

Biblioteket innehåller också andra rapporter om utvärdering av hälso- och sjukvårdens metoder och hur vårdens resurser kan utnyttjas på bästa sätt. SBU:s rapporter och liknande sammanställningar från andra länder finns i en särskild databas.

– En fördel med Cochrane-biblioteket är att informationen är faktagranskad, säger Nina Rehnqvist. Den vetenskapliga kvaliteten och tillförlitligheten hos varje undersökning har bedömts. Även om detta inte garanterar att allt är perfekt, blir resultaten oftast mer tillförlitliga än annars.

– En annan fördel är att den vetenskapliga litteraturen har sökts och samlats in på ett professionellt sätt, så att så många relevanta studier som möjligt har tagits med.

SBU 2005