Detta pressmeddelande publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Enhetliga krav på att redovisa bindningar och jäv

Fyra statliga myndigheter med medicinsk inriktning har kommit överens om gemensamma regler rörande redovisning av bindningar och jäv hos de experter som anlitas. Myndigheterna har redan tidigare ställt sådana krav men rutinerna har inte varit gemensamma.

Läkemedelsförmånsnämnden, Läkemedelsverket, SBU och Socialstyrelsen har gått samman i ett arbete för att ytterligare öka uppmärksamheten kring frågor om objektivitet, saklighet och opartiskhet bland medicinska experter.

Myndigheterna måste leva upp till regeringsformens krav på objektivitet, saklighet och opartiskhet. Medverkan av externa experter spelar en viktig roll i myndigheternas arbete. Det är därför viktigt att även de experter som anlitas för ett uppdrag uppfyller objektivitetskraven.

De fyra myndigheterna har därför tagit fram en gemensam informationsskrift med enhetliga rutiner. Tilltänkta experter ska skriva under en jävsdeklaration där de ska redovisa exempelvis aktieinnehav eller personliga relationer som kan ha en koppling till uppdraget. Myndigheterna har redan tidigare ställt sådana krav men nu blir rutinerna lika.

I förvaltningslagen (1986:223) finns de grundläggande bestämmelserna om jäv vid handläggning av ärenden vid förvaltningsmyndigheter. Samma bestämmelser gäller för de experter myndigheten anlitar. Men i myndigheternas verksamhet kan det också finnas andra förhållanden, bindningar eller intressekonflikter som påverkar expertens objektivitet, saklighet och opartiskhet utan att räknas som jäv.

I denna gråzon av olika förhållanden, bindningar eller intressekonflikter mellan den tilltänkta eller anlitade experten och uppdraget är det viktigt att förhållandena klargörs. Även omständigheter som berör släktingar eller andra närstående ingår i en sådan bedömning. I den nya informationsskriften finns också några exempel på tidigare ställningstaganden i jävsfrågor från de olika myndigheterna.

Läkemedelsförmånsnämnden, Läkemedelsverket, SBU och Socialstyrelsen har också bildat ett informellt nätverk för att även i fortsättningen diskutera frågor kring jäv och andra bindningar eller intressekonflikter för experter och sakkunniga.

Information och blanketter om jävsfrågor finns på myndigheternas webbplatser.

SBU 2005