Detta pressmeddelande publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Kemiska ämnen i arbetsmiljön och hjärt-kärlsjukdom

Flera kemiska ämnen som används i dagens arbetsliv har klara samband med hjärt-kärlsjukdom. Det konstaterar SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, som granskat den samlade epidemiologiska forskningen på området. Resultaten kompletterar det svenska regelverk som redan finns för exponering av dessa ämnen i arbetsmiljön.

SBU:s slutsatser

  • Det finns klara samband mellan hjärtsjukdom och exponering för kvartsdamm, motoravgaser och svetsning i arbetsmiljön. Samma slutsats gäller för arsenik, bens(a)pyren, bly, dynamit, koldisulfid, kolmonoxid, skärvätskor samt tobaksrök.
    SBU konstaterar också klara samband mellan hjärtsjukdom och arbete med elektrolytisk aluminiumframställning samt pappersproduktion genom sulfatmetoden. Detsamma gäller för vissa ämnen som idag inte är tillåtna i svensk arbetsmiljö, såsom fenoxisyror med TCDD och asbest.
  • Det finns klara samband mellan stroke och vissa ämnen i arbetsmiljön såsom bly, koldisulfid och fenoxisyror med TCDD, samt med elektrolytisk aluminiumframställning.
  • Det finns klara samband mellan högt blodtryck och arbetsmiljöer med asbest och bly.
  • Det saknas underlag för att bedöma skillnader i sårbarhet för hjärt-kärlsjukdom för kvinnor respektive män som utsätts för samma kemiska ämnen i sin arbetsmiljö.

Bakgrund

Hjärt-kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Mer än vart tredje dödsfall har hjärt-kärlsjukdom som underliggande orsak. Varje år drabbas cirka 30 000 personer av hjärtinfarkt och ungefär 25 000 personer av stroke.

SBU har tidigare publicerat en rad rapporter inom arbetsmiljöområdet. De har varit inriktade på sömnstörningar, symtom på depression och utmattningstillstånd, ryggproblem, artrosbesvär samt hjärt-kärlsjukdom och annan exponering än kemiska ämnen.

Till rapporten ”Arbetsmiljöns betydelse för hjärt-kärlsjukdom – Exponering för kemiska ämnen” (2017) med sammanfattning och resultat

Publicerad 2017-03-28