Insatser i vården vid långtidssjukskrivning

En systematisk översikt och utvärdering av medicinska, hälsoekonomiska och etiska aspekter

Syftet med projektet har varit att utvärdera positiva och negativa effekter av olika sätt för hälso- och sjukvården att hantera, handlägga och följa upp personer som är, eller riskerar att bli, långvarigt sjukskrivna.

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU Utvärderar

En systematisk översikt av det vetenskapliga underlaget för positiva och negativa effekter på hälsa, socialt liv eller funktionstillstånd för en metod eller insats. Beroende på frågans art kan rapporten även innehålla analyser av ekonomiska, etiska och sociala aspekter. Ämnessakkunniga deltar i arbetet och rapporten granskas av oberoende experter. Rapportens slutsatser fastställs av SBU:s nämnd.

Sammanfattning

Slutsatser

Vid psykisk och muskuloskeletal sjukdom

  • Unimodala insatser, multimodala insatser och insatser som involverar arbetsplatskontakt eller koordinering mot arbetsplats har möjligen positiv effekt på återgång i arbete på kort sikt (upp till 12 månader) för personer sjukskrivna på grund av psykisk eller muskuloskeletal sjukdom (låg tillförlitlighet)3. Det går inte att bedöma effektens storlek.
  • Det går inte att bedöma effekten på återgång i arbete av insatser som riktar sig till vårdgivare2.
  • Det går inte att bedöma effekten på återgång i arbete på längre sikt för någon typ av insats.
  • Effekterna på hälsa och funktion går inte att bedöma för någon typ av insats, varken på kort eller lång sikt4.