SBU:s metodbok

Metodboken är en vägledning för SBU:s medarbetare och sakkunniga i arbetet med att systematiskt, enhetligt och transparent ta fram SBU:s rapporter, men den kan också vara ett stöd för andra som gör eller tolkar systematiska översikter och utvärderingar.

SBU:s Metodbok

Vägledning och stöd för att göra systematiska översikter.

Lästid: ca 3 min Publicerad: Publikationstyp:
Dela:

Metodboken är anpassad till systematisk granskning av metoder och insatser i hälso- och sjukvården, tandvården, socialtjänsten samt inom funktionstillstånd- och funktionshinderområdet. Boken finns endast som ett elektroniskt dokument och kan laddas ner från SBU:s webbplats.

Denna version (publicerad 15 oktober 2020) är resultatet av en omfattande revidering av hela metodboken och näst intill alla delar har reviderats eller skrivits om jämfört med den förra versionen. Detta medför att de tidigare upplagorna i tryckt form, samt den senaste versionen som publicerades enbart elektroniskt i april 2020, inte längre är aktuella.

Kontakta redaktör

För mer information och för andra frågor gällande metodboken, kontakta: metod@sbu.se

Citera metodboken

Citera metodboken 

SBU. Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården och insatser i socialtjänsten: en metodbok. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2020. [accessed År-Månad-Datum]. Available from: https://www.sbu.se/metodbok.

Använda material från SBU:s metodbok

Du får gärna citera SBU:s metodbok om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella sammanhang. SBU har ensamrätt att bestämma hur detta verk får användas, enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (upphovsrättslagen). Även bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten, och du måste ha upphovsmannens tillstånd för att använda dem.

Granskningsmallar

Mallarna är endast ett stöd, när granskaren väger styrkor och svagheter i studien och bedömer hur allvarlig risken för bias är. Det finns alltså inga fixa gränser för när en studie ska anses ha hög, måttlig eller låg risk för bias.
Mallarna är fria att använda, ange nedladdningsdatum och SBU som källa.

Originalstudier

Systematiska översikter

Hälsoekonomi och etik

 

Tidigare versioner av SBU:s metodbok

SBU. Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården och insatser i socialtjänsten (april 2020). Publicerades endast elektroniskt. Läs pdf

SBU. Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården och insatser i socialtjänsten:
En handbok. 3 uppl (2017). Läs pdf

SBU. Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården:
En handbok. 2 uppl (2014). Läs pdf

SBU. Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården:
En handbok. 1 uppl (2013). Läs pdf

Evidens på 8 minuter (film)

Vanligt förekommande termer på SBU, med definitioner

Sidan publicerad