Postcovid – behandling och rehabilitering

En evidenskarta – juni 2022

Här hittar du resultaten från vårt tidigare regeringsuppdrag om att bevaka forskningsutvecklingen på området postcovid – behandling och rehabilitering. Vi har skapat en evidenskarta med de relevanta artiklar vi har identifierat fram till juni 2022. Det går att filtrera artiklarna efter hur SBU bedömt risken för systematiska fel, dessutom hittar du en klickbar lista på studier som exkluderats.

Lästid: ca 14 min Publicerad: Uppdaterad: Publikationstyp:

SBU Bereder

Beredning av frågor för andra myndigheters eller uppdragsgivares verksamhet eller beslut, exempelvis till nationella riktlinjer. Vetenskapligt kunskapsunderlag tas fram av medarbetare på SBU i samarbete med ämnessakkunniga. Arbetsprocessen för att ta fram underlaget varierar beroende på frågeställning och behov.

Bakgrund

SBU har haft i uppdrag av regeringen att löpande utvärdera det vetenskapliga stödet för behandling och rehabilitering av patienter med långvariga symtom av sjukdomen covid-19.

Resultatet har publicerats kontinuerligt under uppdragstiden och har slutrapporterats i augusti 2022.

Vad är postcovid?

Postcovid är ett efterföljande hälsotillstånd utan infektion, till skillnad från en pågående infektion som också kan vara långvarig.

En covid-19-infektion läker vanligen inom några dagar eller veckor, men den kan även pågå under längre tid. Symtom som kvarstår efter infektionen, eller nya symtom som uppstår senare till följd av infektionen, kallas för postcovid.

De flesta symtom avtar successivt, men vissa personer kan drabbas av långvariga och ibland allvarliga symtom. De kan behöva både utredning, behandling och rehabilitering.

Läs mer i Socialstyrelsens kunskapsstöd.

Frågeställning

Efter en dialog om uppdraget med Socialstyrelsen har vi formulerat följande fråga:

 • Vilka behandlings- och rehabiliteringsinsatser är effektiva för patienter med postcovid?

Resultat

SBU har identifierat 11 artiklar om behandling och rehabilitering vid postcovid som bedömts ha en måttlig risk för systematiska fel. Artiklarna presenteras i evidenskartan nedan och beskrivs i den rapport som återfinns under den gula knappen ’Läs publikationen’.

Vi har även identifierat 8 relevanta artiklar som bedömts ha hög risk för systematiska fel. På grund av risken för systematiska fel finns inte dessa studier beskrivna i tabell, men presenteras i evidenskartan.

SBU har inte identifierat några vetenskapliga behandlingsstudier som utförts på barn med postcovid.

Under "Se studier och tabeller" listas även:

 • Artiklar som inte bedöms vara relevanta vid fulltextgranskning.
 • Översiktsartiklar som använts för att identifiera ytterligare relevanta primärstudier.

Flödesschema över artikelgranskning

Flödesschema för urval av studier. Från början fann man 24 729 artikelsammanfattningar från litteratursökningarna. Efter granskning fann man 11 studier med låg eller måttlig risk för bias och 8 med hög risk för bias.

Citera denna rapport:

SBU. Postcovid – behandling och rehabilitering: en evidenskarta – juni 2022. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2021. SBU Bereder 328. [accessed date]. Available from: https://www.sbu.se/328

Evidenskarta

Evidenskarta: Postcovid – behandling och rehabilitering juni 2022

Siffran i symbolen visar antal artiklar. Samma artikel kan förekomma på flera ställen. Klicka på symbolerna för att se vilka artiklar som ingår samt länkar till respektive artikel. Du kan filtrera vilka artiklar som visas genom att justera i menyn ovan tabellen.

Hur det vetenskapliga underlaget tagits fram

Urvalskriterier och avgränsningar

För att konkretisera frågan inför litteratursökningar i internationella databaser har följande avgränsningar gjorts:

 • Population1. Personer med post-covid enligt WHO:s definition (personer som uppvisar kvarvarande eller nya symtom efter genomgången infektion minst 3 månader från insjuknande, där symtomen varat i minst 2 månader och inte kan förklaras av annan diagnos). 2. Personer som inte uppnådde kriterierna enligt WHO:s definition (men hade symtom och påbörjade behandling efter genomgången infektion och följdes i minst tre månader).
 • Intervention – Samtliga behandlings- eller rehabiliteringsinsatser för relevanta symtom eller följdsjukdomar.
 • Kontrollintervention – Ingen behandling, sedvanlig behandling eller annan alternativ behandling.
 • Utfallsmått – Samtliga utfall som relaterats till postcovid, exempelvis fysisk förmåga, andningsbesvär, sjukdomskänsla, livskvalitet, mortalitet samt eventuella biverkningar av interventionen.
 • Studiedesign – Kontrollerade studier, med eller utan randomiserat urval, samt systematiska översikter.
 • Uppföljningstid och bortfall – Inga avgränsningar.
 • Publikationstyp och språk – Urvalet begränsas till primärstudier och systematiska översikter med engelsk sammanfattning som publicerats i vetenskapliga tidskrifter (med fackgranskning, peer review). Eventuella förhandspublicerade artiklar (så kallade pre-print) som identifieras redovisades därför inte.

Litteratursökning

Varje vecka sökte en informationsspecialist genom databasen Medline (OvidSP) med hjälp av alerts, vilket kompletterades varje månad med ytterligare en sökning i databaserna: Cinahl (Ebsco), PsycINFO (Ebsco), Cochrane Library (Wiley), Embase (embase.com) och WHO: Global literature on coronavirus disease. Förutom detta gjordes även en genomgång av referenslistor och citeringar för relevanta primärstudier och litteraturöversikter.

Se bilagor nedan för sökstrategier.

Projektgruppen hade även en löpande bevakning av följande covid-19-specifika resurser:

Artikelgranskning

Två projektledare vid SBU läste alla artikelsammanfattningar oberoende av varandra, för att identifiera studier som kan vara relevanta. Dessa artiklar lästes sedan i sin helhet (av två projektledare) för att kontrollera att de uppfyllde inklusions- och exklusionskriterier. För att bedöma risken för systematiska fel (se SBU:s ordförklaringar) i relevanta artiklar har oberoende bedömningar gjorts av fulltextartiklar, med hjälp av SBU:s granskningsmallar för behandlingsstudier [1–2].

Granskningarna avsåg risk för bias orsakad av oklar randomisering eller oklart urval av undersökningspersoner, avvikelser från planerad intervention/behandling, bortfall, mätning av utfall, rapportering samt jäv eller intressekonflikt.

Vid oenighet i bedömningarna har en diskussion förts mellan projektledarna och vid behov har en eller flera sakkunniga bedömare tillfrågats. Se illustration över arbetssätt nedan figur 1.

 1. SBU. Bedömning av randomiserad studie (effekt av att tilldelas en intervention). Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering; 2020. Tillgänglig från: https://www.sbu.se/metodbok
 2. SBU. Bedömning av icke-randomiserad studie (effekt av att tilldelas en intervention). Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering; 2020. Tillgänglig från: https://www.sbu.se/metodbok

 

Figur 1. Illustration över SBUs arbetssätt vid urval och granskning av vetenskapliga artiklar

Illustration över artikelgranskningen

Protokoll

Ett protokoll för projektet finns publicerad i PROSPERO (International prospective register of systematic reviews) med registreringsnummer CRD42021276717.

Lästips

Prevalens

SBU:s regeringsuppdrag innefattade inte en kartläggning av evidensen om vilka symtom som är vanliga eller mekanismerna bakom tillståndet postcovid. Flera andra forskargrupper har dock redan publicerat levande sammanställningar om just detta.

Michelen och medarbetare (2021) har sammanställt en levande översikt om karakteristiska för postcovid innehållande sammanlagt 39 studier.

HTA-enheten CAMTÖ har sammanställt en levande översikt på svenska om symtom efter akut covid-19.

Förutom detta publicerar Folkehelseinstituttet i Norge och Cochrane löpande kartläggningar av studier som berör covid-19 (NIPH systematic and living map on COVID-19 evidence) respektive rehabilitering för covid-19 (Cochrane Rehabilitation – COVID-19 Evidence-based Response).

Pågående studier

COVID NMA är ett projekt som löpande sammanställer det vetenskapliga underlaget för behandlingar av covid-19. Projektet innefattar även en sammanställning av pågående studier om postcovid som rapporterats in i protokolldatabasen ICTRP: (COVID NMA Living Mapping; välj "Long covid" under "Study aim").

Medverkande

Projektgrupp

Sakkunniga

 • Alison Godbolt, överläkare, specialist i rehabiliteringsmedicin, Danderyds sjukhus
 • Judith Bruchfeld, överläkare, specialist i infektionssjukdomar, Karolinska universitetssjukhuset
 • Jörgen Månsson, professor, specialist i allmänmedicin, Göteborgs universitet
 • Kristina Hedman, psykolog, specialist i neuropsykologi, Sundsvalls sjukhus
 • Marcus Ståhlberg, specialist i kardiologi, Karolinska universitetssjukhuset
 • Michael Runold, överläkare, specialist i lung- och allergisjukdomar, Karolinska universitetssjukhuset
 • Olof Hertting, överläkare, specialist i barn och ungdomsmedicin, Astrid Lindgrens barnsjukhus

SBU

 • Elizabeth Åhsberg, projektledare
 • Nathalie Peira, biträdande projektledare
 • Idha Kurtsdotter, biträdande projektledare (fr.o.m. april 2022)
 • Jessica Dagerhamn, biträdande projektledare (från och med december 2021)
 • André Sjöberg, biträdande projektledare (till och med december 2021)
 • Maria Ahlberg, projektadministratör
 • Carl Gornitzki, informationsspecialist (till och med november 2021)
 • Hanna Olofsson, informationsspecialist (från och med december 2021)
 • Susanne Eksell, webbprojektledare
 • Pernilla Östlund, projektansvarig chef
 • Irene Edebert, tillförordnad projektansvarig chef (från och med november 2021)

Samråd med andra myndigheter

Socialstyrelsen

 • Anders Berg, projektledare
 • Malin Åman, utredare
 • Per-Henrik Zingmark, biträdande enhetschef

Vetenskapsrådet

 • Abraham Mellkvist-Roos, forskningssekreterare

Händelselogg

Alla siffror är dubblettkontrollerade mot tidigare referenser.

2022-08-15 Slutredovisning för projektet med överlämning av rapport till regeringen.
2022-06-15 Vid översyn av bedömningarna av risk för bias över alla inkluderade studier justerades bedömningen av Li 2021 till måttlig risk för bias.
2022-06-14 Tre nya studier identifierad och bedömda för risk för systematiska fel: Philip 2022, Palladini 2022, Scaturro 2022 (måttlig risk).
2022-06-14 Ny studie identifierad och bedömd för risk för systematiska fel: An 2022 (hög risk).
2022-06-01 Månatlig uppdatering i alla databaser (Medline separat via Alert). Studier att granska för relevans: 683. Sista avslutande sökning för projektet.
2022-05-30 Veckovis uppdatering (Medline via Alert). Studier att granska för relevans: 100.
2022-05-26 Två nya studier identifierad och bedömda för risk för systematiska fel: Okan 2022, Di Stadio 2022 (måttlig risk).
2022-05-23 Veckovis uppdatering (Medline via Alert). Studier att granska för relevans: 100.
2022-05-16 Veckovis uppdatering (Medline via Alert). Studier att granska för relevans: 65.
2022-05-12 Ny studie identifierad och bedömd för risk för systematiska fel: Glynne 2022 (hög risk).
2022-05-10 Månatlig uppdatering i alla databaser (Medline separat via Alert). Studier att granska för relevans: 754
2022-05-09 Veckovis uppdatering (Medline via Alert). Studier att granska för relevans: 93
2022-05-02 Veckovis uppdatering (Medline via Alert). Studier att granska för relevans: 105.
2022-05-02 Ny studie identifierad och bedömd för risk för systematiska fel: Hawkins 2022 (hög risk).
2022-04-25 Veckovis uppdatering (Medline via Alert). Studier att granska för relevans: 146.
2022-04-18 Veckovis uppdatering (Medline via Alert). Studier att granska för relevans: 105.
2022-04-15 Ny studie identifierad och bedömd för risk för systematiska fel: Wisnivesky 2022 (hög risk).
2022-04-14 Månatlig uppdatering i alla databaser (Medline separat via Alert). Studier att granska för relevans: 1 608.
2022-04-13 Ny studie identifierad och bedömd för risk för systematiska fel: McNarry 2022 (måttlig risk).
2022-04-11 Veckovis uppdatering (Medline via Alert). Studier att granska för relevans: 81.
2022-04-04 Veckovis uppdatering (Medline via Alert). Studier att granska för relevans: 110.
2022-03-28 Veckovis uppdatering (Medline via Alert). Studier att granska för relevans: 109.
2022-03-21 Veckovis uppdatering (Medline via Alert). Studier att granska för relevans: 81.
2022-03-14 Veckovis uppdatering (Medline via Alert). Studier att granska för relevans: 106.
2022-03-08 Månatlig uppdatering i alla databaser (Medline separat via Alert). Studier att granska för relevans: 1 603.
2022-03-07 Veckovis uppdatering (Medline via Alert). Studier att granska för relevans: 131.
2022-02-28 Veckovis uppdatering (Medline via Alert). Studier att granska för relevans: 106.
2022-02-21 Veckovis uppdatering (Medline via Alert). Studier att granska för relevans: 105
2022-02-14 Veckovis uppdatering (Medline via Alert). Studier att granska för relevans: 133.
2022-02-08 Månatlig uppdatering i alla databaser (Medline separat via Alert). Studier att granska för relevans: 1 640.
2022-02-07 Veckovis uppdatering (Medline via Alert). Studier att granska för relevans: 95.
2022-02-01 Ny studie identifierad och bedömd för risk för systematiska fel: Scherlinger 2022 (hög risk).
2022-01-31 Veckovis uppdatering (Medline via Alert). Studier att granska för relevans: 99.
2022-01-28 Studie Tran 2021 tas bort då den är en preprint.
2022-01-24 Veckovis uppdatering (Medline via Alert). Studier att granska för relevans: 100.
2022-01-17 Ny studie identifierad och bedömd för risk för systematiska fel: Tran 2021 (måttlig risk).
2022-01-17 Veckovis uppdatering (Medline via Alert). Studier att granska för relevans: 97.
2022-01-11 Månatlig uppdatering i alla databaser (Medline separat via Alert). Studier att granska för relevans: 2 275.
2022-01-10 Veckovis uppdatering (Medline via Alert). Studier att granska för relevans: 69.
2022-01-03 Veckovis uppdatering (Medline via Alert). Studier att granska för relevans: 89.
2021-12-27 Veckovis uppdatering (Medline via Alert). Studier att granska för relevans: 69.
2021-12-20 Veckovis uppdatering (Medline via Alert). Studier att granska för relevans: 127.
2021-12-13 Veckovis uppdatering (Medline via Alert). Studier att granska för relevans: 97.
2021-12-08 Ny studie identifierad och bedömd för risk för systematiska fel: Chen 2021 (måttlig risk).
2021-12-08 Ny studie identifierad och bedömd för risk för systematiska fel: Dun 2021 (hög risk).
2021-12-07 Månatlig uppdatering i alla databaser (Medline separat via Alert). Studier att granska för relevans: 1 344.
2021-12-06 Veckovis uppdatering (Medline via Alert). Studier att granska för relevans: 144.
2021-11-29 Veckovis uppdatering (Medline via Alert). Studier att granska för relevans: 61.
2021-11-24 Ny studie identifierad och bedömd för risk för systematiska fel: Le Bon 2021 (måttlig risk).
2021-11-23 Veckovis uppdatering (Medline via Alert). Studier att granska för relevans: 93.
2021-11-15 Veckovis uppdatering (Medline via Alert). Studier att granska för relevans: 98.
2021-11-09 Månatlig uppdatering i alla databaser (Medline separat via Alert). Studier att granska för relevans: 1 019.
2021-11-08 Veckovis uppdatering (Medline via Alert). Studier att granska för relevans: 57.
2021-11-01 Veckovis uppdatering (Medline via Alert). Studier att granska för relevans: 148.
2021-10-26 Veckovis uppdatering (Medline via Alert). Studier att granska för relevans: 48.
2021-10-18 Veckovis uppdatering (Medline via Alert). Studier att granska för relevans: 80.
2021-10-11 Veckovis uppdatering (Medline via Alert). Studier att granska för relevans: 53.
2021-10-05 Månatlig uppdatering i alla databaser. På grund av uppdaterad sökstrategi, version 2, inkluderas dels även Medline, dels samtliga nya tillkomna sökträffar retrospektivt från år 2021. Studier att granska för relevans: 3 301.
2021-10-04 Veckovis uppdatering (Medline via Alert). Studier att granska för relevans: 120.
2021-09-27 Veckovis uppdatering (Medline via Alert). Studier att granska för relevans: 116.
2021-09-20 Tre nya relevanta studier identifierade och bedömda för risk för systematiska fel: Belcaro 2021, Catalan 2021, Mayer 2021 (hög risk)
2021-09-20 Veckovis uppdatering (Medline via Alert). Studier att granska för relevans: 165.
2021-09-13 Uppdaterad sökstrategi (version 2) lanserad. Ersätter sökstrategi version 1 från och med detta datum.
2021-09-13 Veckovis uppdatering (Medline via Alert). Studier att granska för relevans: 56.
2021-09-06 Månatlig uppdatering i alla databaser (Medline separat via Alert). Studier att granska för relevans: 445.
2021-09-06 Veckovis uppdatering (Medline via Alert). Studier att granska för relevans: 46.
2021-08-30 Veckovis uppdatering (Medline via Alert). Studier att granska för relevans: 45.
2021-08-25 Webbsidan Postcovid – behandling och rehabilitering vid postinfektiöst tillstånd efter covid-19 publiceras på SBU.se.
2021-08-24 Ny studie identifierad och bedömd för risk för systematiska fel: Li 2021 (låg risk).
2021-08-23 Veckovis uppdatering (Medline via Alert). Studier att granska för relevans: 48.
2021-08-23 Beslut om exkludering av tidigare inkluderade studier (Liu 2020; Abdelalim 2021; Hameed 2021) efter ändring av PICO/inklusionkriterierna för populationen:
 • Tidigare – Personer med konstaterad postcovid.
 • Nuvarande – Personer med konstaterad postcovid (symtom tre månader eller längre).
2021-08-20 Citeringssökning (Abdelalim 2021) i Scopus. Studier att granska för relevans: 10.
2021-08-20 Nya studier identifierade och bedömda för risk för systematiska fel: D'Ascanio 2021 och Fan 2021 (måttlig risk).
2021-08-16 Veckovis uppdatering (Medline via Alert). Studier att granska för relevans: 33.
2021-08-10 Månatlig uppdatering i alla databaser (Medline separat via Alert). Studier att granska för relevans: 507.
2021-08-09 Veckovis uppdatering (Medline via Alert). Studier att granska för relevans: 47.
2021-08-02 Veckovis uppdatering (Medline via Alert). Studier att granska för relevans: 55.
2021-07-26 Veckovis uppdatering (Medline via Alert). Studier att granska för relevans: 50.
2021-07-19 Veckovis uppdatering (Medline via Alert). Studier att granska för relevans: 41.
2021-07-12 Veckovis uppdatering (Medline via Alert). Studier att granska för relevans: 40.
2021-07-05 Veckovis uppdatering (Medline via Alert). Studier att granska för relevans: 50.
2021-07-02 Månatlig uppdatering i alla databaser (Medline separat via Alert). Studier att granska för relevans: 569.
2021-06-28 Referens- och citeringssökning av två relevanta översikter: Demeco 2020 och Yong 2021. Studier att granska för relevans: 211.
2021-06-28 Veckovis uppdatering (Medline via Alert). Studier att granska för relevans: 37.
2021-06-21 Veckovis uppdatering (Medline via Alert). Studier att granska för relevans: 50.
2021-06-18 Ny relevant studie identifierad och bedömd för risk för systematiska fel: Martins 2021 (hög risk).
2021-06-14 Veckovis uppdatering (Medline via Alert). Studier att granska för relevans: 51.
2021-06-11 Ny relevant studie identifierad och bedömd för risk för systematiska fel: Abodonya 2021 (måttlig risk).
2021-06-07 Veckovis uppdatering (Medline via Alert). Studier att granska för relevans: 53.
2021-06-01 Månatlig uppdatering i alla databaser (Medline separat via Alert). Studier att granska för relevans: 343.
2021-05-31 Veckovis uppdatering (Medline via Alert). Studier att granska för relevans: 60.
2021-05-31 Kompletterande sökning i databasen WHO COVID-19: Global literature on coronavirus disease. Studier att granska för relevans: 507.
2021-05-27 Citeringssökning (Liu 2020) i Scopus. Studier att granska för relevans: 71.
2021-05-24 Veckovis uppdatering (Medline via Alert). Studier att granska för relevans: 59.
2021-05-17 Veckovis uppdatering (Medline via Alert). Studier att granska för relevans: 80.
2021-05-10 Veckovis uppdatering (Medline via Alert). Studier att granska för relevans: 80.
2021-05-03 Veckovis uppdatering (Medline via Alert). Studier att granska för relevans: 151.
2021-05 Tre nya studier identifierade och bedömda för risk för systematiska fel: Liu 2020 och Abdelalim 2021 (måttlig risk), Hameed 2021 (hög risk).
2021-04-26 Initial månatlig litteratursökning från 2019 och framåt. Studier att granska för relevans: 3 009.

Mer inom ämnet

Covid-19

Information och länkar till HTA-arbete på regionala och internationella HTA-enheter och på SBU om covid-19. Läs mer

Sidan uppdaterad