Detta pressmeddelande publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Kylbehandling kan rädda nyfödda med syrebrist men mer uppföljning behövs

En del av de barn som drabbas av allvarlig syrebrist vid förlossningen kan räddas till livet om de får kylbehandling som komplement till sedvanlig behandling. Men det krävs fortsatt uppföljning för att få mer kunskap om biverkningar, komplikationer och hur metoden bäst ska tillämpas.

Kylbehandling används i dag vid några av landets sjukhus som komplement till sedvanlig behandling där intensivvård oftast ingår. Målgruppen är nyfödda som visat symtom på hjärnskada (hypoxisk ischemisk encefalopati) på grund av en kombination av syrebrist och nedsatt blodförsörjning, så kallad förlossningsasfyxi. Mellan 50 och 200 barn per år kan vara aktuella för kylbehandling i Sverige.

Det finns måttligt starkt vetenskapligt underlag för att kylbehandling minskar risken för att barnen dör eller drabbas av svårt funktionshinder, visar en granskning som SBU gjort i samarbete med Uwe Ewald, adjungerad professor och överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och Fredrik Serenius, adjungerad professor vid Umeå universitet. Barnen har följts upp till 18 månaders ålder.

Det finns inget som tyder på allvarliga biverkningar eller komplikationer i samband med behandlingen, men det går inte att dra säkra slutsatser eftersom studierna inte varit upplagda för att kunna svara på dessa frågor. Det går heller inte att säga om kylbehandling är kostnadseffektivt, även om den relativt låga merkostnaden och de goda resultaten talar för det.

SBU lyfter också fram att metoden behöver fortsätta att följas upp, till exempel genom ett centralt kvalitetsregister.

Bakgrund

Vid förlossningsasfyxi drabbas barnet av en kombination av syrebrist och nedsatt blodförsörjning i samband med födelsen.

Om asfyxin är allvarlig kan barnet kort efter födelsen utveckla symtom på hjärnskada (hypoxisk ischemisk encefalopati).

Vid allvarlig asfyxi kan skadorna på hjärna och andra organ leda till död eller svåra funktionshinder, t ex cerebral pares (CP).

Vid kylbehandling sänks barnets kroppstemperatur med hjälp av kylmadrass eller kylmössa under noggrann övervakning till mellan 33 och 35 grader under 72 timmar. Sedan värms barnet sakta upp igen till normal kroppstemperatur. Specialistkompetens och särskild utrustning krävs.

Nedkylningen ska påbörjas inom 6 timmar efter födelsen.

Genomsnittlig merkostnad per barn som behandlas är mellan 5 000 och 10 000 kronor exklusive kostnader för eventuell transport till sjukhus där behandlingen ges.

Läs rapporten

Publicerad  25 februari 2009