Årsredovisning 2019

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, har som uppdrag att sammanställa forskning om metoder och insatser inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och funktionshinderområdet. Det gör vi på ett transparent, systematiskt och pålitligt sätt.

Läs årsredovisningen för 2019

I varje möte med patienter eller brukare vill vi bidra till att ge medarbetare inom vård och omsorg bästa tillgängliga underlag för insatser och metoder. På detta sätt stödjer SBU:s rapporter en säker, effektiv och jämställd vård och omsorg. Kunskap från SBU ska vara en trygg källa att lita på, också för att motverka faktaresistens.

Under 2019 har vi fortsatt att utveckla vår samverkan, framför allt med Social­styrelsen och regionernas struktur för kunskaps­styrning. SBU:s rapporter är en viktig del av den statliga styrningen med kunskap, och vi har haft kontinuerlig kontakt med andra myndigheter för att det samlade bud­skapet från staten ska vara samstämmigt och an­passat till målgrupperna.

För att rapporterna ska vara användbara behövs en dialog med dem som ska föra resultaten vidare. Inom regionernas struktur för kunskaps­styrning har SBU blivit särskilt tillfrågat att berätta om vår verksamhet.

Vi deltar också i det strategiska arbetet i systemet genom att vara representerade i styrgruppen för Partnerskapet till stöd för kunskaps­styrning inom hälso- och sjukvården och i dess taktiska samordningsgrupp.

­Inom socialtjänsten och funktions­hinder­området arbetar vi tillsammans med representanter från andra myndigheter och kommuner i de regionala stöd­strukturerna. Det har skett en stark utveckling i dessa samarbeten under året, något som är mycket glädjande.

På myndigheten ser vi goda möjligheter till ett tidigare och bättre genomslag för SBU:s resultat i verksamheterna. Under året har vi stärkt vår kompetens inom social­tjänst­området vilket ger oss ytter­ligare energi i arbetet framöver.

De rapporter som myndigheten ­färdig­ställt under 2019 speglar det breda uppdraget. En utvärdering gäller till exempel metoder för att åtgärda sten i de djupa gallgångarna medan en annan rapport kartlägger kunskapsläget för utredning och insatser inom området funktions­tillstånd och funktions­hinder. Oavsett ämnet för en SBU-rapport, är processerna för arbetet alltid systematiska och transparenta och följer SBU:s handbok.

SBU är beroende av goda kontakter och stöd från omvärlden och jag vill tacka SBU:s nämnd och vetenskapliga råd, liksom externa sakkunniga för ert arbete 2019. Ett stort tack också till alla engagerade och professionella medarbetare!

Susanna Axelsson
Generaldirektör