STA-nätverkets verksamhet övergår till angränsande nationella nätverk som samordnar kunskapsstyrningen för socialtjänstområdet

STA-nätverket bildades under hösten 2017 i syfte att öka samordning samt utveckla och sträva mot en mer gemensam metodik inom socialtjänst- och funktionshinderområdet. Genom detta nätverk har aktörer från hela landet träffats och bl a utbytt information om projekt och pågående arbeten, om metodologiska samt genomfört gemensamma projekt.

Sedan nätverkets start har parallella och delvis överlappande nätverk startats upp i syfte att samordna det regionala och nationella arbetet med att utveckla en kunskapsbaserad socialtjänst i landet.
SBU är en av de myndigheterna som är representerade i nätverken:

  • Nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning i socialtjänsten (NSK-S), samt
  • Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning inom socialtjänsten (Partnerskapet).


Genom dessa nätverk har dessutom SBU regelbunden kontakt med regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS). Genom dessa tre nätverk kommer SBU i fortsättningen ha möjlighet att sprida information om planerade, pågående och avslutade projekt samt inhämta behov av vetenskapliga kunskapsunderlag. SBU kommer i dessa nätverk även kunna bistå med metodkunnande och i diskussioner lyfta vikten av vetenskapligt stöd och god forskning.

Vid frågor eller funderingar går det bra att höra av sig till Maral Jolstedt, Representant i NSK-S och Partnerskapet, e-post: Maral.jolstedt@sbu.se